Gönderen Konu: YÖNETMELİK: BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİNİN REÇETELİ SATIŞ USUL VE ESASLARI  (Okunma sayısı 3373 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Çevrimiçi Alkan YOKSUL

 • Forum Yönetici
 • *****
 • İleti: 3772
 • Aldigi tesekkür sayisi: 758
 • NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE
                       Türk Tarımında devrim niteliğinde olduğuna ve Zirai Mücadele İlaçlarının bilinçsizce ve aşırı dozlarda kullanımını engelleyeceğine inandığım, BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİNİN REÇETELİ SATIŞ USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK 12.02.2009 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
Türk Tarımı, Ekosistemimiz ve Av Hayvanı Populasyonumuz için Hayırlı Sonuçlar getirir İnşallah. Emeğei geçenlereden Allah (cc.) Razı Olsun.
                                                                                                                                   Alkan YOKSUL
                                                                                                                                   Ziraat MühendisiYÖNETMELİK
[/b]

Tarım ve Köyişleri Bakanlığından:

BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİNİN REÇETELİ SATIŞ USUL VE ESASLARI

HAKKINDA YÖNETMELİK
[/b][/b]BİRİNCİ BÖLÜM[/b]
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

             Amaç

             MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik, bitki koruma ürünlerinin reçeteli satışı ile ilgili usul ve esasları belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

             Kapsam

             MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, bitki koruma ürünleri için hazırlanacak reçetenin içeriği hakkındaki hususlar ile reçeteyi yazacak gerçek, tüzel kişi ve kuruluşların niteliklerini, sorumluluklarını, denetlenmesini ve iptali işlemlerini kapsar.

             Dayanak

             MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 15/5/1957 tarihli ve 6968 sayılı Zirai Mücadele ve Zirai Karantina Kanununun 38 inci ve 40 ıncı maddeleri ile 21/12/1967 tarihli ve 969 sayılı Tarım ve Köyişleri Bakanlığının Merkez ve Taşra Kuruluşlarına Döner Sermaye Verilmesi Hakkında Kanunun 3 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

             Tanımlar

             MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

             a) Aktif madde: Bitki koruma ürünleri içinde bulunan biyolojik etki yapan maddeyi,

             b) Araştırma enstitüsü: Yasal olarak zirai mücadele araştırma enstitülerine benzer görevleri yapan diğer araştırma enstitülerini,

             c) Bakanlık: Tarım ve Köyişleri Bakanlığını,

             ç) Bitki: Her türlü bitkilerle bunların tohum, fide, fidan, çelik, aşı kalemi, aşı gözü, yumru, kök, soğan, meyve, çiçek, yaprak, doku ve diğer parçalarını,

             d) Bitki koruma ürünü: Tüm zararlı organizmalara karşı bitkileri ve bitkisel ürünleri korumak veya bu tür organizmaların etkilerini engellemek, besin maddesi dışında bitkilerin yaşam fonksiyonlarını etkilemek (büyüme düzenleyicileri gibi), istenmeyen bitki veya bitki kısımlarını yok etmek, istenmeyen bitki gelişimini kontrol etmek veya önlemek amaçları çerçevesinde, bir veya daha fazla aktif madde içeren bir formülasyon halinde kullanıcıya sunulan, aktif madde ve preparatları,

             e) Reçete: Bu Yönetmeliğin 12 nci maddesinde belirtilen kişiler tarafından yazılan; bitki koruma ürününün ismi, dozu ve miktarı ile gerektiğinde uygulamaya hazırlama ve kullanım şeklini belirten, tarihli ve imzalı Bitki Koruma Ürünü Reçetesini,

             f) Formülasyon: Aktif madde ile birlikte inaktif yardımcı ve dolgu maddelerinin ilavesi ile uygulanabilir hale getirilmiş karışımı,

             g) Genel Müdürlük: Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğünü,

             ğ) Gerçek, tüzel kişi ve kuruluşlar: Reçete yazacak resmi veya özel kişileri, kanunen tüzel kişiliğe haiz kuruluşları,

             h) İl ve ilçe müdürlüğü: Bakanlığın il ve ilçelerdeki müdürlüklerini,

             ı) Zaralı organizma: Bitki veya bitkisel ürünlere zarar veren bitki, hayvan veya patojenik ajanların tür, streyn veya biyotiplerini,

             ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Reçete ile ilgili Hükümler

             Reçeteli satış zorunluluğu

             MADDE 5 – (1) Bakanlıkça ruhsatlandırılan bitki koruma ürünleri reçeteli satılır.

             Reçeteye tabi bitki koruma ürünleri

             MADDE 6 – (1) Bakanlıkça ruhsatlandırılan ve bitki koruma ürünü kapsamında değerlendirilen ürünlerdir.

             Reçetenin şekli ve içeriği

             MADDE 7 – (1) Reçete, Bakanlıkça ruhsatlandırılan ürünleri içerir.

             (2) Reçete, 1 inci sayfası beyaz, 2 nci sayfası pembe, 3 üncü sayfası sarı renkli olmak üzere üç sayfadan oluşur.

             (3) Reçete, bu Yönetmeliğin Ek-1 inde belirtilen örneğe göre kurumlarınca bastırılır.

             (4) Reçete, Ek-1 de belirtilen örneğe göre bitki, zararlı organizma, bitki koruma ürünü ve yazan kişiye ait bilgileri içerir.

             Reçetenin geçerlilik süresi

             MADDE 8 – (1) Yazılan reçetenin kullanım süresi bir aydır. Bu süre içerisinde kullanılmayan reçeteler geçersizdir.

             Reçete düzenleme

             MADDE 9 – (1) Reçete talebinde bulunulduğunda, reçete yazacak kişi tarafından yapılan değerlendirme sonucunda bir bitki koruma ürünü veya bir mücadele yöntemi tavsiye edilecekse ilgili mevzuata, zirai mücadele teknik talimatlarına uygun olarak reçete düzenlenir ve reçeteyi talep edene verilir.

             (2) Reçete yazacak kişi tarafından teşhisi yapılamayan zararlı organizma, teşhisinin yapılması için en yakın üniversite veya araştırma enstitüsüne gönderilir. Teşhis sonucuna göre reçete yazılır.

             (3) Reçete yazma yetkisine sahip kişi tarafından üç nüsha halinde düzenlenen reçetenin bir nüshası yazan kişi veya kuruluşça, bir nüshası ilaç bayiince saklanır ve bir nüshası da üreticiye verilir. 

             (4) Reçete yazma yetkisine sahip kişiler, sadece reçete yazma yetki belgesinin alındığı il sınırları içerisinde reçete yazabilir. Yazılan reçetedeki bitki koruma ürünleri sadece o ildeki bayilerden temin edilir.

             Reçetenin muhafazası   

             MADDE 10 – (1) Reçeteler yazan kişi veya kuruluşlarca, bitki koruma ürününü satan bayilerce ve bitki koruma ürününü kullanan üreticiler tarafından iki yıl süre ile saklanır.   

             (2) Bitki koruma ürününün reçetesini yazan, satan ve uygulayan gerektiğinde yapılan işle ilgili bilgi ve belgeleri vermek zorundadır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Reçete Düzenlemeye Yetkili Kişilerle İlgili Hükümler

             Reçete düzenleme yetkisine sahip kişiler

             MADDE 11 – (1) Bitki koruma ürünlerinde reçeteyi aşağıdaki nitelikleri taşıyan kişiler yazabilir.

             a) Zirai mücadele araştırma enstitülerinde görevli ziraat mühendisleri,

             b) İl müdürlüklerinde görevli ziraat mühendisleri,

             c) İlçe müdürlüklerinde görevli ziraat mühendisleri,

             ç) Tarımsal araştırma enstitülerinde görevli ziraat mühendisleri,

             d) Ziraat fakültesi bitki koruma bölümlerinde görevli öğretim elamanları,

             e) Bakanlıkta sözleşmeli personel olarak görev yapan ziraat mühendisleri,

             f) Kamu iktisadi kuruluşları, iktisadi devlet teşekkülleri, kooperatifler, üretici ve çiftçi birlikleri ve ziraat odaları gibi kuruluşlarda çalışan bitki koruma ürünü satış belgesine sahip elemanlar dışındaki ziraat mühendisleri,

             g) Bu Yönetmeliğin 11 inci maddesinin (a), (b), (c) ve (ç) bentleri dışındaki resmi ve özel kuruluşlarda çalışan ziraat mühendisleri, Bakanlıktan sertifika almış danışman ziraat mühendisleri ve serbest çalışan ziraat mühendisleri,

             ğ) İl müdürlükleri bitki koruma şube müdürlükleri ile ilçe müdürlükleri bitki koruma hizmetlerinde görevli ziraat teknisyeni ve teknikerleri,

             h) Sadece tütünlerde kullanılan bitki koruma ürünlerini reçeteye yazmak üzere resmi ve özel kuruluşlarda görevli Tütün Teknoloji Mühendisleri.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Reçete Düzenleme Yetkisinin Verilmesi ile İlgili Hükümler

             Reçete düzenleme yetkisi

             MADDE 12 – (1) Bakanlıktan Reçete Yazma Yetki Belgesi almayan kişiler Reçete yazamaz.

             (2) Bu Yönetmeliğin 11 inci maddesinin (a) ve (d) bentlerinde belirtilen ziraat mühendisleri Reçete Yazma Yetki Belgesi almak için kurum kimlik belgesi veya çalıştığını gösteren belge ve nüfus cüzdan fotokopisi ile görev yaptığı ilin Tarım İl Müdürlüğüne müracaat ederler.

             (3) Bu Yönetmeliğin 11 inci maddesinin (b), (c) ve (e) bentlerinde belirtilen ziraat mühendisleri, Reçete Yazma Yetki Belgesi almak için kurum kimlik belgesi, nüfus cüzdan fotokopisi ve Bakanlık tarafından verilen eğitim ve eğitim sonunda yapılan sınav sonucunda alınan yeterlilik belgesi ile İl Müdürlüğüne müracaat ederler.

             (4) Bu Yönetmeliğin 11 inci maddesinde belirtilen kişiler emekli olduklarında, aynı Yönetmeliğin 13 üncü veya 14 üncü maddelerinde belirtilen şartları yerine getirmeleri halinde Reçete Yazma Yetkisine sahip olurlar.

             (5) Bu Yönetmeliğin 11 inci maddesinin (ç) bendinde belirtilen ve bitki koruma hizmetlerinde görevli ziraat mühendisleri Reçete Yazma Yetki Belgesi almak için kurum kimlik belgesi veya çalıştığını gösteren belge ve nüfus cüzdan fotokopisi ile, bitki koruma hizmetleri dışında görev yapan ziraat mühendisleri ise Reçete Yazma Yetki Belgesi almak için kurum kimlik belgesi, nüfus cüzdan fotokopisi ve Bakanlık tarafından verilen eğitim ve eğitim sonunda yapılan sınav sonucunda alınan yeterlilik belgesi ile İl Müdürlüğüne müracaat ederler.

             (6) Bu Yönetmeliğin 11 inci maddesinin (f), (g), (ğ) ve (h) bentlerinde belirtilen kişiler, Bakanlık tarafından verilen eğitim ve eğitim sonunda yapılan sınav sonucunda alınan yeterlilik belgesi ve aynı yönetmeliğin 13 üncü veya 14 üncü maddelerinde belirtilen bilgi ve belgelerle il Müdürlüğüne müracaat ederler.

             Gerçek kişilere reçete yazma yetkisinin verilmesi

             MADDE 13 – (1) Yetki belgesi almak isteyen gerçek kişiler aşağıdaki bilgi ve belgelerle birlikte bir dilekçe ile İl Müdürlüğüne müracaat eder.

             a) Ziraat mühendisi olduğunu gösteren diploma yahut yerine geçebilen bir belgenin aslı veya onaylı sureti,

             b) Bakanlık veya Bakanlıkça uygun görülen kuruluşlar tarafından verilen eğitim ve yapılan sınav sonucunda alınan yeterlilik belgesi,

             c) Vergi mükellefi olduğunu gösteren belge (Vergi Levhası),

             ç) İş yerinin açık adresi.

             (2) Yukarıda belirtilen bilgi ve belgelerin uygun bulunması halinde bu Yönetmeliğin Ek-2’de yer alan “Bitki Koruma Ürünü Reçete Yazma Yetki Belgesi” İl Müdürlüğünce verilir.

             Tüzel kişi ve kuruluşlarda görevli kişilere reçete yazma yetkisinin verilmesi

             MADDE 14 – (1) Yetki belgesi almak isteyen tüzel kişi ve kuruluşlar aşağıdaki bilgi ve belgelerle birlikte bir dilekçe ile İl Müdürlüğüne müracaat eder.

             a) Ticaret sicil kayıt örneği,

             b) İş yerinin açık adresi,

             c) Bünyesinde ziraat mühendisi çalıştırdığına dair sözleşmenin aslı veya onaylı sureti ile imza sirküleri ve Sosyal Güvenlik Kurumu belgesi,

             ç) Bakanlık veya Bakanlıkça uygun görülen kuruluşlar tarafından verilen eğitim ve yapılan sınav sonucunda alınan yeterlilik belgesi,

             d) Vergi mükellefi olduğunu gösterir belge (Vergi Levhası).

             (2) Yukarıda belirtilen bilgi ve belgelerin uygun bulunması halinde bu Yönetmeliğin Ek-2’de yer alan “Bitki Koruma Ürünü Reçete Yazma Yetki Belgesi” İl Müdürlüğünce verilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Eğitim ile İlgili Hükümler

             Eğitim

             MADDE 15 – (1) Reçete yazma yetkisinin verilmesi amacıyla ilk defa verilecek eğitim, eğiticilerin eğitimi şeklinde Bakanlıkça yapılır. Bundan sonra her yıl Bakanlıkça yapılacak eğitimler İl Müdürlüklerindeki Reçete Yazma Yetkisine sahip ziraat mühendisleri için düzenlenir.

             (2) Eğiticilerin eğitimleri, üniversite öğretim elemanları veya araştırma enstitüsü uzmanları tarafından Bakanlıkça sağlanır.

             (3) Bu Yönetmeliğin 11 inci maddesinin (b), (c), (e) ve (ğ) bentlerinde belirtilen kişiler ile (ç) bendinde belirtilen bitki koruma hizmetleri dışında görevli ziraat mühendisleri, Reçete Yazma Yetki Belgesi almak amacıyla yapılacak eğitime katılmak için bulundukları ilin İl Müdürlüğü Bitki Koruma Şube Müdürlüğüne başvurur. Eğiticiler, aldıkları eğitim programına göre bu kişilere İl Müdürlüğünce belirlenecek tarihlerde eğitim verir.

             (4) Bu Yönetmeliğin 11 inci maddesinin (f), (g) ve (h) bentlerinde belirtilen kişiler, Reçete Yazma Yetki Belgesi almak amacıyla yapılacak eğitime katılmak için Bakanlıkça belirtilecek eğitim tarihinden 1 ay önce bulundukları ilin İl Müdürlüğü Bitki Koruma Şube Müdürlüğüne başvurur. Bu kişilere, Bakanlık veya Bakanlığın uygun göreceği kuruluşlarca eğitim verilir.

             (5) Bu Yönetmeliğin 11 inci maddesinin (a) ve (d) bentlerinde belirtilen ziraat mühendisleri ile (ç) bendinde belirtilen bitki koruma hizmetlerinde görevli ziraat mühendislerinden Bakanlıkça düzenlenecek eğitime katılma şartı istenmez.

             Sınav

             MADDE 16 – (1) Bakanlıkça yapılacak eğiticilerin eğitimi ve eğiticilerin illerinde yapacakları eğitimler ile Bakanlık veya Bakanlıkça belirlenecek kuruluşlarca yapılacak eğitimler sonunda sınav yapılması zorunludur.

             (2) Yapılan sınav sonucunda 60 ve üzeri puan alanlar başarılı sayılır.

ALTINCI BÖLÜM

Yetki ve Sorumluluklar

             Reçete yazacak kişilerin yetki ve sorumlulukları

             MADDE 17 – (1) Reçete yazma yetkisine sahip kişiler Bakanlıkça yayınlanan Zirai Mücadele Teknik Talimatları doğrultusunda reçete yazar.

             (2) Zirai Mücadele Teknik Talimatlarında geçen tavsiyeler dışında reçete yazanlar yazdığı reçeteden sorumludur, hata veya zararın hukuken sabit görülmesi halinde zarar reçeteyi yazandan tazmin edilir.

             (3) Reçete Yazma Yetki Belgesi alan kişiler işi bırakmaları halinde veya adres değişikliği durumunda il müdürlüklerine bilgi vermek zorundadır.

             (4)  Bitki koruma ürünü reçetesi yazan kişiler her yılın ocak ayında bir önceki yıla ait yazmış oldukları reçete sayıları ile ilgili yazılı bilgiyi il müdürlüğüne verir.

             Bitki koruma ürününü satan bayilerin sorumlulukları

             MADDE 18 – (1) Bayiler reçetede yazan bitki koruma ürünlerini vermek zorundadır.  Reçetede yazan ürünlerin bulunmaması durumunda başka ürün veremez. Değişiklik ancak reçeteyi yazan kişi tarafından yapılır.

             (2) Bitki koruma ürünlerini satan bayiler Reçete yazamaz.

             Bitki koruma ürününü satın alan üreticilerin sorumlulukları

             MADDE 19 – (1)  Reçete ile satın alınan bitki koruma ürününün;  tavsiye edilen doz ve uygulama şekli ile tavsiye edilen bitki ve zararlı organizma dışında kullanılmasından doğacak sorumluluk, bitki koruma ürününü satın alan ve kullanan üreticiye aittir.

             (2) Üretici, gerektiğinde reçetelerin denetlenmesi ile ilgili her türlü bilgi ve belgeyi denetleyici kişilere göstermek zorundadır.

YEDİNCİ BÖLÜM

Denetim ve Reçete Yazma Yetkisinin İptali

             Reçetenin denetlenmesi

             MADDE 20 – (1) İl ve ilçe müdürlüklerindeki Zirai Mücadele Birimi veya Bakanlıkça yetkili kılınan elemanlar tarafından yapılan denetleme ve incelemelerde bayinin aldığı bitki koruma ürünü miktarı, reçete ile yaptığı satış ve eldeki stok incelenir. Aksayan husus varsa 11/10/2007 tarihli 26670 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bitki Koruma Ürünlerinin Toptan ve Perakende Satılması ile Depolanması Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre cezai müeyyide uygulanır.

             (2) Bayi, reçetelerin denetlenmesi ile ilgili her türlü bilgi ve belgeyi denetleyici kişilere vermek zorundadır.

             (3) Gerektiğinde yazılan reçeteler örnekleme usulü ile il müdürlüklerince veya Bakanlıkça yetkili kılınan elamanlar tarafından kontrol edilir.

             Reçete yazma yetkisinin iptali

             MADDE 21 – (1) Denetleme yapılan ve aksaklıklardan dolayı bir defa uyarılan reçete yazma yetkisine sahip kişilerin, aynı durumun tekrarında reçete yazma yetkisi iptal edilir. Yetkisi iptal edilen kişilere yeniden reçete yazma yetki belgesi verilmez.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Son Hükümler

             Yürürlük

             MADDE 22 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.       

             Yürütme

             MADDE 23 -  (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

 


« Son Düzenleme: 03 Haziran 2017, 06:38:39 Gönderen: İbrahim AYSU »
 • Baikal IZH27EM1C Nikel
 • Stoeger M3000
 • Kurzhaar/Dişi

28.02.1969 EŞME/UŞAK
 

Çevrimdışı Ahmet EMİN

 • GEREDE' Lİ AVCI
 • Müdavim Üyemiz
 • ***
 • İleti: 1572
 • Aldigi tesekkür sayisi: 3
Hayırlı uğurlu olsun. İnşallah bundan dahada öteye giderde çıkarılıpta uygulanamayan tebliğler arasında kalmaz.
Ahmet EMİN  ANKARA
 

Çevrimdışı Mustafa DEMİRTAŞ

 • Müdavim Üyemiz
 • ***
 • İleti: 4867
 • Aldigi tesekkür sayisi: 150
uygulanırsa kınalının çogalacagı çillerinde geri dönecegi ni düşünüyorum...
1968/amasya-istanbul-sarıyer
Hâlıkın dururken mahlûka tapma,
Şeytana uyup da yolundan sapma.(Lâ Edri)

VEFAT ETMİŞTİR
 

Çevrimdışı Serkan ERTENLİCE

 • AvlakForum Üye
 • *
 • İleti: 813
birol abi kesin çogalır.ozaman farkederler avın yok olmasının avcıyla bir alakası olmadığını.
Serkan ERTENLİCE
1977 GAZİANTEP
KARDEŞ MECBURİ ARKADAŞTIR,ARKADAŞ SEÇİLMİŞ KARDEŞTİR
 

Çevrimdışı Ali AKTÜRK

 • AvlakForum Üye
 • *
 • İleti: 439
 • Aldigi tesekkür sayisi: 3
Hadi hayrılsı. Bir de şu meşhur gübre vardı Amerika'da yasaklanan, adını çıkaramadım, o da kaldırılsa 10 numara uyuglama olacak.

Saygılarımla...
Ali AKTÜRK 1977 KAYSERİ
Sözün bilmez bazı nâdan elinden
Yol ağlar, usûl ağlar, erkân ağlar...
 

Çevrimdışı Servet ÖNCEL

 • AvlakForum Üye
 • *
 • İleti: 259
 • Aldigi tesekkür sayisi: 2
Yönetmeliğin çıkarılması kadar, uygulanması önemlidir, inşallah uygulanır.Hayırlı  olsun.
Servet ÖNCEL
1960 ADANA
 

Çevrimiçi Alkan YOKSUL

 • Forum Yönetici
 • *****
 • İleti: 3772
 • Aldigi tesekkür sayisi: 758
 • NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE
Yönetmeliğin çıkarılması kadar, uygulanması önemlidir, inşallah uygulanır.Hayırlı  olsun.

Servet abi bu konuda Teknik Personele Hizmetiçi eğitimler aylar öncesinden verildi. İnanın Bakanlık Personeli olarak yıllardır bizim beklentimiz de böyle bir tebliğin çıkmasıydı. Bu konuda ben meslektaşlarıma güveniyorum. Tebliğin uygulanacağından şüphem yok.
 • Baikal IZH27EM1C Nikel
 • Stoeger M3000
 • Kurzhaar/Dişi

28.02.1969 EŞME/UŞAK
 

Çevrimdışı Servet ÖNCEL

 • AvlakForum Üye
 • *
 • İleti: 259
 • Aldigi tesekkür sayisi: 2
Alkan bey, sizin temenniniz, bizim temennimizdir, buna emin olun.Ben 1998-2005 yılları arasında Fahri Av Müfettişi iken, senede 2 defa Ankara'ya rapor yazıyordum.İlk maddede, av hayvanlarının en büyük düşmanının avcı olmayıp,zırai ilaçların olduğunu belirtmiştim.Biz köy yerinde çocuk iken zehirleme uçakları tarlalara zehir atar iken ne kadar börtü böcek kuş varsa onlarıda zehirliyordu, hatta bir defasında yanlışlıkla bizi ilaçladı, bende zehirlendim.Çok Önemli bir hususu gündeme getirdiğiniz için ayrıca size teşekkür ederim.Esas bu habere sevinmeliyiz bence.
Servet ÖNCEL
1960 ADANA
 

Çevrimdışı Mustafa KARDEŞ

 • Müdavim Üyemiz
 • ***
 • İleti: 357
 • Aldigi tesekkür sayisi: 1
  • www.fencimustafahoca.tr.gg
Hayırlı Sonuçlar getirir İnşallah. Emeğei geçenlereden Allah (cc.) Razı Olsun.

bi tarihte iç anadoluya ava gitmiştik, av  yok,  sorduk, ilaçlama uçakları hepsini öldürdü demişlerdi, her taraf leş kokmuştu.

fencimustafahoca-bursa/yenişehir
Cahille Oturup Bal Yiyeceğine, Alimle oturup Kuru Ekmek ye...! [Hz Mevlana]
emekli eğitimci 1957 BURSA-ESKİŞEHİR
 
 

Çevrimdışı Murat TEPE

 • Müdavim Üyemiz
 • ***
 • İleti: 759
 • Aldigi tesekkür sayisi: 134
 • Öz ne ise, Göz onu görür!!!
hayırlı olsun, umarım uygulama ve denetleme mekanizması çalışırda bir faydasını görürüz.
 • İngiliz Pointer
 • Franchi Affinity 12
 • Sarsılmaz Franchi 12

     1976 KAYSERİ
 

Çevrimdışı Alpaslan KAMER

 • AvlakForum Üye
 • *
 • İleti: 28
 • Aldigi tesekkür sayisi: 5
 • Dün geçmişte kaldı. Yarın meçhul.Bugün gerçek.
Kağıt üzerinde güzel bir sonuç. İnşallah uygulamaya konulur. Herkes kendine düşen payı çıkarmalı.
Alpaslan KAMER
1968-İzmir
 

Çevrimdışı Dr.Onur ŞEREFHANOĞLU

 • AvlakForum Üye
 • *
 • İleti: 778
 • Aldigi tesekkür sayisi: 1
uygulamada sorun olmaz ise keklik popülasyonunun ciddi şekilde artacağını düşünüyorum.
Dr.Onur ŞEREFHANOĞLU
0 Rh + 1978 BOLU


Uploaded with ImageShack.us