Gönderen Konu: 2016-2017 AV DÖNEMİ MERKEZ AV KOMİSYONU (MAK) KARARLARI TAM METİN  (Okunma sayısı 13773 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Çevrimdışı İbrahim AYSU

 • yönetici
 • *****
 • İleti: 6385
 • Aldigi tesekkür sayisi: 10080
Orman ve Su İşleri Bakanlığından:

2016-2017 AV DÖNEMİ
MERKEZ AV KOMİSYONU KARARI

Karar Tarihi : 17.05.2016
Karar No : 154915 sayılı Kara Avcılığı Kanununun 3. maddesi doğrultusunda, Orman ve Su İşleri
Bakanlığı Müsteşarı Sayın Akif ÖZKALDI başkanlığında imzaları bulunan üyelerle Merkez
Av Komisyonu (MAK) teşkil edilmiştir.

MAK, illerden gelen il av komisyonlarının kararları ile komisyona sunulan diğer belgeleri
incelemiş, 4915 sayılı Kanunun 3/4, 4/1, 5/1, 6/2 ve 6/3. maddelerinin komisyona verdiği
yetkiler ve komisyon üyelerinin önerileri doğrultusunda, 2016-2017 av dönemi için bütün yurdu
kapsayan aşağıdaki hususları karara bağlamıştır.


BİRİNCİ BÖLÜM
Tanımlar ve KısaltmalarMADDE 1- (1) Bu kararda geçen;

a) Bakanlık: Orman ve Su İşleri Bakanlığını,
b) Bakan: Orman ve Su İşleri Bakanını,
c) Genel Müdürlük: Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünü,
ç) Bölge Müdürlüğü: Orman ve Su İşleri Bakanlığı Bölge Müdürlüğünü
d) Şube Müdürlüğü: Orman ve Su İşleri Bakanlığı Bölge Müdürlüklerine bağlı İllerdeki
Şube Müdürlüğünü
e) İşletme Müdürlüğü: Orman İşletme Müdürlüğünü,
f) Kanun: 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanununu,
g) Yaban hayvanı: Sadece suda yaşayan memeliler dışında kalan ve Bakanlıkça belirlenen
bütün memelileri, kuşları ve sürüngenleri,
ğ) Av hayvanı: Kanun kapsamında avlanan, korunan ve Bakanlıkça belirlenen listede
yer alan hayvanları,
h) Korunan hayvan: Bakanlık ve Merkez Av Komisyonunca avı yasaklanan av ve yaban
hayvanlarını,
ı) Avlak: Av ve yaban hayvanlarının doğal olarak yaşadıkları veya sonradan salındıkları
sahaları,
i) Özel avlak: Bir bütün teşkil eden özel mülkiyetteki tapulu arazilerden, Bakanlığın
avlaklar için tespit ettiği ve tanımladığı şartlara uygun olan avlakları,
j) Devlet Avlağı: Devlet ormanları, toprak muhafaza ve ağaçlandırma sahaları ve benzeri
yerlerle devlet tarım işletmeleri, baraj gölleri ve emniyet sahalarında, ilgili kuruluşun muvafakati
alınarak Bakanlıkça avlak olarak ayrılan yerleri,
k) Genel avlak: Özel ve devlet avlakları dışında kalan bütün av sahaları ile göl, lagün,
bataklık ve sazlık gibi sahaları,
l) Örnek avlak: Devlet avlakları ve genel avlaklar içinde Bakanlıkça belirlenecek esaslara
göre ayrılan ve işletilen veya işlettirilen avlakları,
m) Yaban hayatı koruma sahası: Yaban hayatı değerlerine sahip, korunması gerekli
yaşam ortamlarının bitki ve hayvan türleri ile birlikte mutlak olarak korunduğu ve devamlılığının
sağlandığı sahaları,
n) Yaban hayatı geliştirme sahası: Av ve yaban hayvanlarının ve yaban hayatının korunduğu,
geliştirildiği, av hayvanlarının yerleştirildiği, yaşama ortamını iyileştirici tedbirlerin
alındığı ve gerektiğinde özel avlanma planı çerçevesinde avlanmanın yapılabildiği sahaları,
o) Sulak alan: Doğal veya yapay, devamlı veya geçici, suları durgun veya akıntılı, tatlı,
acı veya tuzlu, denizlerin gel-git hareketlerinin çekilme devresinde altı metreyi geçmeyen derinlikleri
kapsayan bütün suları, bataklık, sazlık ve turbalıkları,
ö) Gölet: Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) tarafından yapılan barajlar dışında
kalan, il özel idareleri, büyük şehir belediyeleri ve DSİ tarafından inşa edilen su toplama
tesislerini,
p) Av dönemi: Merkez Av Komisyonu Kararı’nın Resmi Gazete’de yayınladığı tarihte
başlayıp, yeni Kararın Resmi Gazete'de yayınladığı zamana kadar geçen süreyi,
r) Av yılı: 1 Nisan'dan başlayarak takip eden yılın 31 Mart sonuna kadar olan süreyi,
s) Av sezonu: Merkez Av Komisyonunca tespit edilen ve avlanmasına izin verilen ilk
grup av hayvanlarının avının açıldığı tarih ile son grup av hayvanlarının avının kapandığı tarih
arasındaki süreyi,
ş) Güme: Doğal malzemelerle ve basitçe örülerek yapılmış gizlenme yerini,
t) Trofe: Yaban hayvanının boynuz, diş, post ve benzeri hatıra değeri taşıyan parçalarını,
u) Tahnit: Yaban hayvanlarının çeşitli usullerle post ve derilerinin içinin doldurulmuş
halini,
ü) Canlı mühre: Sesi veya görüntüsünden faydalanarak av ve yaban hayvanlarını çağırmada
ve yakına getirmede kullanılan canlı herhangi bir yabani veya evcil hayvanı,
v) Pompalı tüfek: El kundağına bağlı mekanizma ile mekanik olarak namluya fişek
sürülen tüfekleri,
y) Yarı otomatik tüfek: Halk arasında otomatik tabir edilen, namludaki fişek veya
merminin patlamasını takiben otomatik şarjlı, tek-tek mükerrer atışlı yivli veya yivsiz tüfekleri,
z) Takoz: Yarı otomatik ve pompalı av tüfeklerinin fişek kapasitelerini istenilen miktara
düşüren plastik, ağaç veya bu görevi yerine getirebilen, boyu silahtan silaha değişebilen sadece
hazneye yerleştirilebilen cismi,
aa) Avlanma: Merkez Av Komisyonunca avına izin verilen yaban hayvanı türlerini,
izin verilen yerlerde, tespit edilen zaman ve miktarlar ile belirlenen esas ve usullerle canlı veya
ölü ele geçirmeye çalışmayı veya ele geçirmeyi,
bb) Avlanma planı: Envanteri yapılan, sınırları belli bir avlak alanında avlanmasına
izin verilen yaban hayvanlarının tür, cinsiyet ve yaş itibariyle kaç adet ve hangi usul ve kurallara
uyularak ne kadar süre içerisinde avlanacağını düzenleyen, yaşama ortamının geliştirilerek sürdürülmesi
için gerekli önlemleri öngören ve Genel Müdürlükçe onaylanmış plânı,
cc) Avlanma hakkı: Avcılık belgesine sahip olan kişilerin yıllık avlanma izin ücreti
ödeme koşulları ile elde ettiği hakkı,
çç) Avlanma izin belgesi: Her av dönemi için Bakanlık tarafından belirlenen avlanma
izin ücretinin ödenerek avlanma hakkının elde edilebilmesi amacıyla verilen belgeyi,
dd) Avcılık belgesi: On sekiz yaşını doldurmuş, silâh taşıma ehliyetine sahip, 4915 sayılı
Kanuna göre avcılık belgesi almaya engel hali bulunmayan, avcılık ve av yaban hayatı ile
ilgili eğitim almış ve sınavda başarılı olmuş kişilere başvuruları halinde verilen belgeyi,
ee) Avlanma izin ücreti: Her av yılı için, av hayvanı gruplarına ve avcılık belgesi çeşitlerine
göre Bakanlıkça tespit edilen ücretleri,
ff) Avlama ücreti: Örnek avlaklar ile Genel Müdürlükçe belirlenen devlet avlakları ve
genel avlaklarda, yıllık avlanma izin ücreti dışında, hayvan türlerine, ağırlıklarına ve trofe değerlerine
göre ayrıca alınan ücretleri,
gg) Avlanma zamanı: Gün doğumundan bir saat öncesi ile gün batımından bir saat
sonrası arasında kalan zamanı,
ğğ) Avlanma süresi: Av hayvanlarının avının, av hayvanı gruplarına göre serbest olduğu
tarihler arasındaki avlanma günlerini kapsayan süreyi,
hh) Yasa dışı avlanma (usulsüz avlanma): Kanun ve Merkez Av Komisyonunca korunan
veya avına izin verilen yaban hayvanı türlerini; izin verilen yerler, belirlenen zamanlar,
miktarlar dışında ve/veya zehirleyerek, tuzak ve kapan kurarak veya men edilen diğer usullerle
canlı veya ölü ele geçirmeye çalışmayı veya ele geçirmeyi,
ıı) Avcı: Avcılık belgesine sahip olan kişiyi,
ii) Sürek avı: Av hayvanlarının belirlenen bir sahada av köpeği ve sürenciler tarafından
belirli bir yöne doğru sürülerek, belirli noktalarda konuşlanan ikiden fazla avcı tarafından yapılan
avlanma usulünü,
jj) Bek avı: Yolak adı verilen yaban hayvanlarının geçiş yollarında bekleyerek yapılan
avlanma şeklini,
kk) Yürüyüş avı: Avlaklarda yürüyerek yapılan avlanma şeklini,
(ll) Av koruma memurları: Kanun kapsamındaki suçların takibi, av ve yaban hayatı
yaşama ortamlarının ve avcıların kontrolü, av ve yaban hayvanlarının bakımı, korunması, geliştirilmesi,
gözlenmesi ve sayımı ile bu konularda gerekli tespitleri yapmak üzere eğitilen ve
görevlendirilen, Orman ve Su İşleri Bakanlığı ve Orman Genel Müdürlüğünde her sınıf, derece
ve vazifede çalışan memurları,
mm) Saha bekçisi: Yaban hayatı koruma ve geliştirme sahaları ile avlaklarda koruma
görevi verilen memur ve işçi statüsünde çalışan personeli,
nn) Yanıltıcı, korkutucu ve ürkütücü ses yayan elektronik alet ve cihazlar: Elektromanyetik
dalgalarla (avın duyabileceği dalga boyunda) çıkardığı sesle avı korkutan ve ürküten
veya avın sinmesine, kaçamamasına neden olan aletleri,
oo) Popülasyon: Bir yaban hayvanı türünün belirli bir alanda birbirleri ile birlikte yaşama,
üreme, besin paylaşımı ve diğer ilişkilere sahip fertlerini,
öö) Üretme yeri: Av ve yaban hayvanlarının tabii olarak üretildikleri yerleri,
pp) Üretme İstasyonu: Av ve yaban hayvanlarının suni yöntemlerle üretildikleri yerleri,
rr) Kurtarma Merkezi: Taraf olunan uluslararası sözleşmeler gereğince el konulan
veya doğal afetler, çevre sorunları, yaralanma ve sahipsiz kalma gibi nedenlerle bakıma veya
tedaviye muhtaç olan av ve yaban hayvanlarının, tekrar doğal yaşama ortamlarına bırakılıncaya
veya yabancı türlerin orijin ülkesine gönderilinceye kadar bakım, tedavi ve rehabilitasyonlarının
yapıldığı yerleri,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM

Avlanma Süreleri, Limitleri, Yasaklanan Sahalar, Türler ve Avlanma Günleri

MADDE 2- (1) Yaban hayvanlarının biyolojik gelişimlerindeki iklimsel olarak oluşan
bölgesel farklılıklar dikkate alınarak, EK LİSTE-II’de belirtilen ve avlanmasına MAK’ca izin
verilen kuşlar ve memelilerin avlanma süreleri, avlanma bölgelerine göre Tablo-1’de; avlanma
bölgeleri içerisinde kalan iller ise Tablo-2’de gösterilmiştir.Resmi Gazete PDF Dosya Linki:
http://www.resmigazete.gov.tr/mukerrer/20160526M1-1.pdfKararın ekran görüntüleri aşağıdadır:
« Son Düzenleme: 03 Haziran 2017, 06:41:41 Gönderen: İbrahim AYSU »
 • Merkel Custom Made Sidelock Ejector SxS
 • Blaser F3 Game Competition O/U
 • Pieper Bayard Belgium SxS
 • Browning Maxus Carbon Fiber SemiAuto
1978 - Istanbul
 

Çevrimdışı İbrahim AYSU

 • yönetici
 • *****
 • İleti: 6385
 • Aldigi tesekkür sayisi: 10080
 • Merkel Custom Made Sidelock Ejector SxS
 • Blaser F3 Game Competition O/U
 • Pieper Bayard Belgium SxS
 • Browning Maxus Carbon Fiber SemiAuto
1978 - Istanbul
 
Bu mesaja tesekkür eden üyeler: Emin KOÇAK, Erol ÖZTÜRK, Kamil ÜNLÜTÜRK, Hasan BAŞKARA

Çevrimdışı İbrahim AYSU

 • yönetici
 • *****
 • İleti: 6385
 • Aldigi tesekkür sayisi: 10080
 • Merkel Custom Made Sidelock Ejector SxS
 • Blaser F3 Game Competition O/U
 • Pieper Bayard Belgium SxS
 • Browning Maxus Carbon Fiber SemiAuto
1978 - Istanbul
 

Çevrimdışı İbrahim AYSU

 • yönetici
 • *****
 • İleti: 6385
 • Aldigi tesekkür sayisi: 10080
 • Merkel Custom Made Sidelock Ejector SxS
 • Blaser F3 Game Competition O/U
 • Pieper Bayard Belgium SxS
 • Browning Maxus Carbon Fiber SemiAuto
1978 - Istanbul
 
Bu mesaja tesekkür eden üyeler: Erol ÖZTÜRK, Kamil ÜNLÜTÜRK

Çevrimdışı İbrahim AYSU

 • yönetici
 • *****
 • İleti: 6385
 • Aldigi tesekkür sayisi: 10080
 • Merkel Custom Made Sidelock Ejector SxS
 • Blaser F3 Game Competition O/U
 • Pieper Bayard Belgium SxS
 • Browning Maxus Carbon Fiber SemiAuto
1978 - Istanbul
 
Bu mesaja tesekkür eden üyeler: Erol ÖZTÜRK, Kamil ÜNLÜTÜRK, Sabahattin KARAHAN

Çevrimdışı İbrahim AYSU

 • yönetici
 • *****
 • İleti: 6385
 • Aldigi tesekkür sayisi: 10080
 • Merkel Custom Made Sidelock Ejector SxS
 • Blaser F3 Game Competition O/U
 • Pieper Bayard Belgium SxS
 • Browning Maxus Carbon Fiber SemiAuto
1978 - Istanbul
 

Çevrimdışı Suat ÇALIŞKAN

 • Müdavim Üyemiz
 • ***
 • İleti: 4100
 • Aldigi tesekkür sayisi: 4543
Teşekkürler Sn AYSU.


 • HANİÇ ÇİFTE SXS
 • A300 OUTLANDER SYNTHETIC
Kendini hak ile meşgul etmezsen
Batıl seni işgal eder..

BİGA/1979
 
Bu mesaja tesekkür eden üyeler: İbrahim AYSU

Çevrimdışı Ziya ÇOBANOĞULLARI

 • Müdavim Üyemiz
 • ***
 • İleti: 2691
 • Aldigi tesekkür sayisi: 1435
 • Avın başı rasgele sonu nasiptir.
Eyvallah @İbrahim AYSU teşekkür ederiz Kardeşim  O0
Türkiye'nin her yeri avbis olmuş kota almadan ava gitmek yok.
Karşı tepede avlandın öbür tepe yasak neden ayrı mera  ???
Aynı gün farklı meraya gidemezsin yasak  ???
Derenin karşısında avlandın diğer karşıda avlanamzsın yasak ayrı mera  ???
Kekliğe gittin tavşana da kota aldın çulluk kalktı atamazsın yasak iki türden fazlasına kota alamazsın yasak  :o
Nerden baksan hendikap  >:(
Hadi Hayırlısı  O0
« Son Düzenleme: 26 Mayıs 2016, 19:22:13 Gönderen: Ziya ÇOBANOĞULLARI »
 • Belçika Piper Çakmaklı Çifte(Constantinople-Lazaro Gabay)
 • Çifsan Çsp 555 Süperpoze
 • Sarsılmaz Concorde Yarı otomatik
 • Luigi Franchi Black Magic Yarı otomatik
 • Pietro Beretta S56E
 • Savaşcı Pointer's Altar
Ziya ÇOBANOĞULLARI      A rh +
02.06.1972 Bergama/İZMİR
İkamet : Çandarlı
 
Bu mesaja tesekkür eden üyeler: İbrahim AYSU, Sabahattin KARAHAN

Çevrimdışı Gökhan KAN

 • Müdavim Üyemiz
 • ***
 • İleti: 1046
 • Aldigi tesekkür sayisi: 203
TEŞEKKÜR LER. benmi göremedim bilmiyorum ama şu kota olayı üveyik ve bıldırcın da kalktı diye bahsediliyordu göremedim.
 • REMİNGTON 1187 SPECİAL PURPOSE.(71CM) 51CM FULLY RİFLED.
 • VURSAN 92-A (71-61CM)
 • AVSAN.S.POZE.(76-61) TRAP VE SKEET.
 • İNG.SETTER.
Gökhan KAN
1978-Sakarya-AKYAZI
DEL FABIOMASSIMO.
--------CİNA-----------
 
Bu mesaja tesekkür eden üyeler: İbrahim AYSU

Çevrimdışı İbrahim AYSU

 • yönetici
 • *****
 • İleti: 6385
 • Aldigi tesekkür sayisi: 10080
Gökhan Bey,


"Günlük Limit"

ve

Herhangi bir avlak dahilinde ilgili tür için tanımlanmış "Avlak Kotası"

karıştırılıyor olabilir mi?

Günlük Limit, Tablo-4'te, örneğin bıldırcın için 10 ile sınırlı gene.


TEŞEKKÜR LER. benmi göremedim bilmiyorum ama şu kota olayı üveyik ve bıldırcın da kalktı diye bahsediliyordu göremedim.
 • Merkel Custom Made Sidelock Ejector SxS
 • Blaser F3 Game Competition O/U
 • Pieper Bayard Belgium SxS
 • Browning Maxus Carbon Fiber SemiAuto
1978 - Istanbul
 

Çevrimdışı Atagan YILDIZ

 • Müdavim Üyemiz
 • ***
 • İleti: 1677
 • Aldigi tesekkür sayisi: 1927
 • 19.11.1985 Kastamonu
Ellerine sağlık @İbrahim AYSU abi,
Ara ara gözden geçiririm dosyaları...
 • Germanica Cantilever Slug+TruGlo 3 Moa Reddot Sight
 • Baikal IZH 43 em 1C SxS & Beretta 686 Silver Pigeon I O/U
 • Smıth&Wesson 5906 9x19 Parabellum
 • Česka Zbrojovka CZ 75B 9x19 Parabellum
 • Fabrique Nationale Herstal Belgıque Browning HP 9x19 Parabellum
 • Englısh Pointer Messa ve Can


1985 - Kastamonu
 
Bu mesaja tesekkür eden üyeler: İbrahim AYSU

Çevrimdışı Suat ÇALIŞKAN

 • Müdavim Üyemiz
 • ***
 • İleti: 4100
 • Aldigi tesekkür sayisi: 4543
Avcılar adına bir kazanç göremedim.
Limitler tarihler ve avlanma günleri aymı gibi.

Aman aman bir fark yok bana göre.

Birde bıldırcın 10 üveyik neden 8 ?

Enteresan işler bunlar....
 • HANİÇ ÇİFTE SXS
 • A300 OUTLANDER SYNTHETIC
Kendini hak ile meşgul etmezsen
Batıl seni işgal eder..

BİGA/1979
 
Bu mesaja tesekkür eden üyeler: Ziya ÇOBANOĞULLARI, İbrahim AYSU

Çevrimdışı Erol ÖZTÜRK

 • Avlak Yönetici
 • *****
 • İleti: 4097
 • Aldigi tesekkür sayisi: 3273
İbrahim bey teşekkürler,hadi hayırlı olsun vatana millete av camiasına.Herkese bol bereketli kazasız belasız bir sezon dilerim,rast gele.
 • AKKAR ALTAY SİLVER YARIOTOMATİK
 • HUĞLU 104A
Erol ÖZTÜRK
1969 İSTANBUL / KÜÇÜKÇEKMECE  AB(RH-) Meslek:ESNAF /KIRTASİYE
 
Bu mesaja tesekkür eden üyeler: İbrahim AYSU, Suat ÇALIŞKAN

Çevrimdışı Elver ENGİN

 • AvlakForum Üye
 • *
 • İleti: 566
 • Aldigi tesekkür sayisi: 230
 • Amaç spor
Hayırlısı olsun
Teşekkürler

TURKCELL T50 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi

 • YILDIZ SPZ-ME
1976 İZMİR KARŞIYAKA ÖRNEK AVCILAR DERNEĞİ
YILDIZ SPZ-ME
 
Bu mesaja tesekkür eden üyeler: İbrahim AYSU

Çevrimdışı İbrahim AYSU

 • yönetici
 • *****
 • İleti: 6385
 • Aldigi tesekkür sayisi: 10080
Şu ifadeyle motorlu mühreye izin çıkmış gibi :)

Madde.9.1.a.

"Ancak rüzgarla suda hareket eden basit yapıdaki her türlü ses çıkarma özelliği taşımayan motorlu ve mekanik mühreler ile hayvan sesi çıkaran nefesli düdükler avlanmada kullanılabilir."Avcılar adına bir kazanç göremedim.
Limitler tarihler ve avlanma günleri aymı gibi.

Aman aman bir fark yok bana göre.

Birde bıldırcın 10 üveyik neden 8 ?

Enteresan işler bunlar....

 • Merkel Custom Made Sidelock Ejector SxS
 • Blaser F3 Game Competition O/U
 • Pieper Bayard Belgium SxS
 • Browning Maxus Carbon Fiber SemiAuto
1978 - Istanbul
 
Bu mesaja tesekkür eden üyeler: Erol ÖZTÜRK, Suat ÇALIŞKAN, Sabahattin KARAHAN

Çevrimdışı Erol ÖZTÜRK

 • Avlak Yönetici
 • *****
 • İleti: 4097
 • Aldigi tesekkür sayisi: 3273
Şu ifadeyle motorlu mühreye izin çıkmış gibi :)

Madde.9.1.a.

"Ancak rüzgarla suda hareket eden basit yapıdaki her türlü ses çıkarma özelliği taşımayan motorlu ve mekanik mühreler ile hayvan sesi çıkaran nefesli düdükler avlanmada kullanılabilir."Samet`e yaradı bu iş  :D seri imalata geçmişti zaten  :D
 • AKKAR ALTAY SİLVER YARIOTOMATİK
 • HUĞLU 104A
Erol ÖZTÜRK
1969 İSTANBUL / KÜÇÜKÇEKMECE  AB(RH-) Meslek:ESNAF /KIRTASİYE
 
Bu mesaja tesekkür eden üyeler: İbrahim AYSU, Samet BİRİCİK

Çevrimdışı Suat ÇALIŞKAN

 • Müdavim Üyemiz
 • ***
 • İleti: 4100
 • Aldigi tesekkür sayisi: 4543
Şu ifadeyle motorlu mühreye izin çıkmış gibi :)

Madde.9.1.a.

"Ancak rüzgarla suda hareket eden basit yapıdaki her türlü ses çıkarma özelliği taşımayan motorlu ve mekanik mühreler ile hayvan sesi çıkaran nefesli düdükler avlanmada kullanılabilir."@İbrahim AYSU hocam yine açık kapıyı yakalamışsın.

Ufak tefek değişiklikler var ama yeterli mi  bence değil.
 
Ne yapalım toplum olarak tepki veremiyoruz.Bu kadar potansiyel bir gücümüz var ancak yaptırım sıfır.

Her sene Mak kararları öncesi bir dünya değişiklik olacak diye yığınla teklif sunuluyor ele geçen kayda değer bir şey yok.

Yazık.
 Bu gidişle çevremdeki müthiş  belge iptaline galiba bizde ayak uyduracağız.

Orman bakanlığı bu yılda bizleri tiklemediğini göstermiş.

 • HANİÇ ÇİFTE SXS
 • A300 OUTLANDER SYNTHETIC
Kendini hak ile meşgul etmezsen
Batıl seni işgal eder..

BİGA/1979
 
Bu mesaja tesekkür eden üyeler: İbrahim AYSU, Abdullah ŞAHİN 07

Çevrimdışı İbrahim AYSU

 • yönetici
 • *****
 • İleti: 6385
 • Aldigi tesekkür sayisi: 10080
" @Samet BİRİCİK Motorlu Mühreleri" diye duymaya başlarız markasını yakında :D


Samet`e yaradı bu iş  :D seri imalata geçmişti zaten  :D
 • Merkel Custom Made Sidelock Ejector SxS
 • Blaser F3 Game Competition O/U
 • Pieper Bayard Belgium SxS
 • Browning Maxus Carbon Fiber SemiAuto
1978 - Istanbul
 
Bu mesaja tesekkür eden üyeler: Erol ÖZTÜRK, Suat ÇALIŞKAN, Samet BİRİCİK

Çevrimdışı Suat ÇALIŞKAN

 • Müdavim Üyemiz
 • ***
 • İleti: 4100
 • Aldigi tesekkür sayisi: 4543
" @Samet BİRİCİK Motorlu Mühreleri" diye duymaya başlarız markasını yakında :D


Çanakkale bölge bayii liği falan mı alsak  ?

Samet bu haberin ardından tam gaz seri üretime geçmiştir.

Siteye falan uğramaz artık.

😀😀😀😀😀
« Son Düzenleme: 26 Mayıs 2016, 21:04:30 Gönderen: Suat ÇALIŞKAN »
 • HANİÇ ÇİFTE SXS
 • A300 OUTLANDER SYNTHETIC
Kendini hak ile meşgul etmezsen
Batıl seni işgal eder..

BİGA/1979
 
Bu mesaja tesekkür eden üyeler: İbrahim AYSU, Erol ÖZTÜRK, Samet BİRİCİK

Çevrimdışı Samet BİRİCİK

 • Müdavim Üyemiz
 • ***
 • İleti: 1811
 • Aldigi tesekkür sayisi: 1786
Vatana Millete Hayırlı olsun 1 haftadır uğraşıyorum zaten üveyik tahtalı 80 TL  Ördek 100 TL DEN SATIŞLARI YAPILIR ...2 PİL ile 8 saat çalışma süresi ve kanat hızları ayarlanabilir sistemi ile not ( orjinal mojoda bile yok bu özellik ) =))

Hali hazırda 2 üveyik 11 Tahtalı mühre  olmak üzere  ördeklere geçiyorum yakında 10 tanede motorlu ördek yaparım artık :D

 • Akdaş AG212 Yarı Oto
 • Akdaş 312 Se
 • https://www.facebook.com/motorlumuhre/
 • Kırklareli
 • İstanbul
1986-istanbul

 
Bu mesaja tesekkür eden üyeler: İbrahim AYSU, Samet ERÇEL

Çevrimdışı İbrahim AYSU

 • yönetici
 • *****
 • İleti: 6385
 • Aldigi tesekkür sayisi: 10080
@Samet BİRİCİK

Hayırlı olsun 
:)

Bir de Mojo'lar diesel gibi mi çalışıyordu ? :D Gürültülü falan ?Vatana Millete Hayırlı olsun 1 haftadır uğraşıyorum zaten üveyik tahtalı 80 TL  Ördek 100 TL DEN SATIŞLARI YAPILIR ...2 PİL ile 8 saat çalışma süresi ve kanat hızları ayarlanabilir sistemi ile not ( orjinal mojoda bile yok bu özellik ) =))

Hali hazırda 2 üveyik 11 Tahtalı mühre  olmak üzere  ördeklere geçiyorum yakında 10 tanede motorlu ördek yaparım artık :D


 • Merkel Custom Made Sidelock Ejector SxS
 • Blaser F3 Game Competition O/U
 • Pieper Bayard Belgium SxS
 • Browning Maxus Carbon Fiber SemiAuto
1978 - Istanbul
 
Bu mesaja tesekkür eden üyeler: Samet BİRİCİK, Samet ERÇEL

Çevrimdışı Samet BİRİCİK

 • Müdavim Üyemiz
 • ***
 • İleti: 1811
 • Aldigi tesekkür sayisi: 1786
@Samet BİRİCİK

Hayırlı olsun 
:)

Bir de Mojo'lar diesel gibi mi çalışıyordu ? :D Gürültülü falan ?

Eyvallah Teşekkür ederim ibrahim bey senin mojonun videosunu çekip koyayım istersen abi ? BEDFORD kamyon gibi çalışıyor benimkiler hassas kibar narin kuş gibi süzülüyor  >:D
 • Akdaş AG212 Yarı Oto
 • Akdaş 312 Se
 • https://www.facebook.com/motorlumuhre/
 • Kırklareli
 • İstanbul
1986-istanbul

 
Bu mesaja tesekkür eden üyeler: İbrahim AYSU, Samet ERÇEL

Çevrimdışı Murat AYSİLİ

 • Müdavim Üyemiz
 • ***
 • İleti: 1006
 • Aldigi tesekkür sayisi: 682
 • AVCILIK AVCI SAYFASI
TEŞEKKÜR LER. benmi göremedim bilmiyorum ama şu kota olayı üveyik ve bıldırcın da kalktı diye bahsediliyordu göremedim.
Evet yaban tv de öyle açıklamışlardı

SM-N920C cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi

 • sipahi innovia
 • armsan phenoma carbo combo
 • ata neo taktik 2
 • huğlu 200A 66 cm
 • cbc 586 pompalı 51 cm
 • hatsan escort 20 cal combo 61+66cm
1970 İSTANBUL
 

Çevrimdışı Samet BİRİCİK

 • Müdavim Üyemiz
 • ***
 • İleti: 1811
 • Aldigi tesekkür sayisi: 1786
@Samet BİRİCİK

Hayırlı olsun 
:)

Bir de Mojo'lar diesel gibi mi çalışıyordu ? :D Gürültülü falan ?benim mühreler görüşe açık herzaman sesde açık hile hurda yok   >:D

@Suat ÇALIŞKAN
@Erol ÖZTÜRK
@Berkay TOPUZ
« Son Düzenleme: 26 Mayıs 2016, 22:47:25 Gönderen: Samet BİRİCİK »
 • Akdaş AG212 Yarı Oto
 • Akdaş 312 Se
 • https://www.facebook.com/motorlumuhre/
 • Kırklareli
 • İstanbul
1986-istanbul

 
Bu mesaja tesekkür eden üyeler: Erol ÖZTÜRK, Samet ERÇEL

Çevrimdışı İbrahim AYSU

 • yönetici
 • *****
 • İleti: 6385
 • Aldigi tesekkür sayisi: 10080
:D


Eyvallah Teşekkür ederim ibrahim bey senin mojonun videosunu çekip koyayım istersen abi ? BEDFORD kamyon gibi çalışıyor benimkiler hassas kibar narin kuş gibi süzülüyor  >:D
 • Merkel Custom Made Sidelock Ejector SxS
 • Blaser F3 Game Competition O/U
 • Pieper Bayard Belgium SxS
 • Browning Maxus Carbon Fiber SemiAuto
1978 - Istanbul