Gönderen Konu: YÖNETMELİK: AVLAKLARIN KURULUŞU, YÖNETİMİ VE DENETİMİ ESAS VE USULLERİ İLE İLG.  (Okunma sayısı 18027 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Çevrimdışı Tuncay KANDEMiR

 • Tuncay Kandemir
 • Hocamız
 • *******
 • İleti: 4266
 • Aldigi tesekkür sayisi: 829
  • Avcı Sayfası avlak
AVLAKLARIN KURULUŞU, YÖNETİMİ VE DENETİMİ ESAS VE USULLERİ İLE İLGİLİ YÖNETMELİK

    Avlakların Kuruluşu, Yönetimi ve Denetimi Esas ve Usulleri ile İlgili Yönetmelik

    Çevre ve Orman Bakanlığından

    Resmi Gazete Tarihi: 16/05/2004

    Resmi Gazete No: 25464

    BİRİNCİ KISIM.Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

    Amaç ve Kapsam

    Madde 1 - Bu Yönetmelik, avlaklarda av ve yaban hayvanlarının korunması ve avcılığın düzenlenmesi amacıyla avlakların kuruluşu, yönetimi ve denetimi esaslarını belirler.

    Hukuki Dayanak

    Madde 2 - Bu Yönetmelik, 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanununun 11 inci maddesine dayanılarak düzenlenmiştir.

    Tanımlar

    Madde 3 - Bu Yönetmelikte yer alan;

    a) Kanun: 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanununu,

    b) Bakanlık: Çevre ve Orman Bakanlığını,

    c) Bakan: Çevre ve Orman Bakanını,

    d) Genel Müdürlük: Doğa Koruma ve Millî Parklar Genel Müdürlüğünü,

    e) İl Müdürlüğü: İl Çevre ve Orman Müdürlüğünü,

    f) Orman İşletme Şefliği: Orman Genel Müdürlüğünün işletme müdürlüklerine bağlı birimini,

    g) Av Hayvanı: Kanun kapsamında avlanan, korunan ve Bakanlıkça belirlenen listede yer alan hayvanları,

    h) Yaban Hayvanı: Sadece suda yaşayan memeliler dışında kalan ve Bakanlıkça belirlenen bütün memelileri, kuşları ve sürüngenleri,

    i) MAK: Merkez Av Komisyonunu,

    j) Avlak: Av ve yaban hayvanlarının doğal olarak yaşadıkları veya sonradan salındıkları sahaları,

    k) Özel Avlak: Bir bütün teşkil eden özel mülkiyetteki tapulu arazilerden, Bakanlığın avlaklar için tespit ettiği ve tanımladığı şartlara uygun olan avlakları,

    l) Devlet Avlağı: Devlet ormanları, toprak muhafaza, ağaçlandırma sahaları ve benzeri yerlerle Devlet tarım işletmeleri, baraj gölleri ve emniyet sahalarında, ilgili kuruluşun muvafakatı alınarak Bakanlıkça avlak olarak ayrılan yerleri,

    m) Genel Avlak: Özel ve Devlet avlakları dışında kalan bütün av sahaları ile göl, lagün, bataklık ve sazlık gibi sahaları,

    n) Örnek Avlak: Devlet avlakları ve genel avlaklar içinde Bakanlıkça belirlenecek esaslara göre ayrılan ve işletilen veya işlettirilen avlakları,

    o) Avlanma Plânı: Envanteri yapılan, sınırları belli bir avlak alanında avlanmasına izin verilen yaban hayvanlarının tür, cinsiyet ve yaş itibariyle kaç adet, hangi usul ve kurallara uyularak ne kadar süre içerisinde avlanacağını düzenleyen ve yaşama ortamının geliştirilerek sürdürülmesi için gerekli önlemleri öngören ve Genel Müdürlükçe onaylanmış plânı,

    p) Trofe: Yaban hayvanının boynuz, diş, post ve benzeri hatıra değeri taşıyan parçalarını,

    r) Avlak Yöneticisi: İşlettirilen örnek avlakların bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak yönetilmesinden sorumlu olan, fakültelerin orman mühendisliği, orman endüstri mühendisliği, veteriner hekimliği, ziraat mühendisliği ve biyoloji bölümünden mezun olmuş ve yaban hayatı yönetimi konusunda Genel Müdürlükçe verilecek sertifikaya sahip kişileri,

    s) Avlak İşletmecisi: İşletmeye verilen örnek avlakların, 2886 Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre, avlanma hakkını elde eden ve Bakanlıkça belirlenen şartname ve sözleşme hükümlerine göre avlakları işleten gerçek veya tüzel kişileri,

    ifade eder.

    İKİNCİ KISIM:Devlet, Genel ve Örnek Avlak Alanlarının ve Sınırlarının Belirlenmesi, Planlaması ve Kuruluşu

    BİRİNCİ BÖLÜM:Avlakların Seçimi ve Alanlarının Belirlenmesi

    Avlak Olarak Ayrılmayacak Yerler

    Madde 4 - Devlet avlakları kapsamına giren ancak ilgili kuruluşun muvafakatı olmayan sahalar, yaban hayatı koruma ve geliştirme sahaları, 2873 sayılı Milli Parklar Kanunu kapsamında olan sahalar ile herhangi bir koruma statüsünde olup, MAK statüsü belirtilerek avlanmanın yasaklandığı sahalar avlak olarak ayrılmaz.

    Bu sahalarda Kanunun 12 nci maddesi hükmü çerçevesinde örnek avlak statüsünde avlanma yapılabilir.

    Devlet Avlakları

    Madde 5 - Ormanlık alanlar, toprak muhafaza ve ağaçlandırma sahaları ile Devlet tarım işletmeleri sahaları, baraj gölleri ve bunların emniyet sahalarından uygun görülenler ilgili kuruluşun da muvafakatı alınarak, il sınırları dikkate alınmak suretiyle Devlet avlağı olarak tefrik edilir. Ormanlık alanlar, toprak muhafaza ve ağaçlandırma sahalarının Devlet avlağı olarak ayrımında orman işletme şeflikleri sınırları esas alınır. Birden fazla orman işletme şefliği alanı bir avlak olarak ayrılabilir.

    Genel Avlaklar

    Madde 6 - Devlet avlakları, özel avlaklar ve meskun mahaller haricinde kalan bütün yerler genel avlaktır. Bu avlaklardan;

    a) Su Kuşları Avlakları; Göl, lagün, bataklık, sazlık ve benzeri sahaları,

    b) Keklik, Çil Keklik ve Tavşan Avlakları; Değişik türlerde otlarla kaplı meralar ile çalı veya ağaççık formunda bitkilerin gruplar ve kümeler halinde yer aldığı kayalık ve taşlık sahaları,

    c) Bıldırcın Avlakları; Mera, yoncalık, anız alanları, ekili alanlar,

    tür bazında, ayrıca, yukarıda tür bazında ayrımı yapılan avlakların içine girmeyen sahalardan çengel boynuzlu dağ keçisi, yaban horozu, yaban domuzu, ur keklik ve benzeri türlerin bulunduğu yerler ile yüksek yaylalar ve alpin bölgeler de genel avlak olarak ayrılabilir.

    Orman içerisinde kalan tarım arazileri ile üçyüz hektardan küçük hazine arazileri, devlet avlakları içerisinde gösterilir. Aynı şekilde genel avlaklar içerisinde kalan üçyüz hektardan küçük ormanlık araziler genel avlak içerisinde gösterilir.

    Örnek Avlaklar

    Madde 7 - Devlet avlakları ve genel avlaklar içerisinden ön-etüt ve envanter çalışmalarına göre popülasyonu yeterli olan türlere yönelik olarak Genel Müdürlükçe sınırları belirlenen sahalarda örnek avlaklar oluşturulur.

    Bu avlaklar, av ve yaban hayvanlarının barınabileceği, beslenebileceği, dinlenebileceği, doğal olarak üreyebileceği ve bu faaliyetleri sürdürebileceği asgari yaşama ve dolaşım alanına sahip, planlı avlanmanın yapıldığı korumalı alanlardan seçilir.

    Avlakların, mera, yaylak ve kışlaklarda kurulmak istenmesi durumunda il mera komisyonundan görüş alınır.

    Örnek Avlakların Büyüklüğü

    Madde 8 - Avlak alanları büyüklüğü memeli türler için en az üçbin hektar, kanatlılar için en az bin hektar olarak planlanır.

    Avlak Alanlarının Sınırlarının Belirlenmesi ve İşaretlenmesi

    Madde 9 - Alanın sınırları mümkün olduğunca yol, dere, sırt gibi doğal hatlardan geçirilmelidir. Yapay işaretlemenin zorunlu olduğu durumlarda ise arazinin topoğrafik yapısı dikkate alınarak alanın sınırlarını belirten gerekli işaretlemeler yapılır. Avlağın işlettirilmesi durumunda müteşebbis, avlağın tamamını veya bir kısmını Genel Müdürlükçe de uygun görülmesi halinde esnek plastik kaplamalı telle çevirebilir.

    Bu alanlar tarım arazisi ise tarım il müdürlüklerinden, 10/8/2001 tarihli ve 24489 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Tarım Arazilerinin Korunması ve Kullanılmasına Dair Yönetmelik kapsamında görüş alınır.

    İKİNCİ BÖLÜM:Avlakların Etüdü

    Devlet ve Genel Avlakların Etüdü

    Madde 10 - Bu avlaklarda ön etüt raporu (Ek-1), mevcut sahanın yönetiminden sorumlu kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili birim temsilcilerinin katılımıyla il müdürlükleri tarafından düzenlenir.

    Örnek Avlakların Etüt ve Avlanma Planı

    Madde 11 - Genel Müdürlük talimatları doğrultusunda veya il müdürlüğünce teklif edilen 7 ve 8 inci maddede belirtilen özelliklere sahip alanlar, il müdürlüğü tarafından oluşturulacak bir komisyon marifetiyle yerinde yapılacak veya yaptırılacak inceleme ve envanter çalışmaları sonucunda ön etüt raporu (Ek-1) ile avlanma planı (Ek- 2) tanzim edilerek, alanın 1/25.000 lik haritası ile birlikte onay için Genel Müdürlüğe gönderilir.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM:Avlakların Tescili, İlanı ve Planlaması

    Genel ve Devlet Avlaklarının Tescili

    Madde 12 - Ön etüt raporu il müdürlükleri tarafından onaylanarak tescil edilir. Alanın ön etüt raporunun bir örneği alanın 1/25.000 lik haritası ile birlikte bilgilendirmek amacıyla Genel Müdürlüğe gönderilir.

    Örnek Avlakların Tescili ve İlanı

    Madde 13 - İl Müdürlüğü tarafından Genel Müdürlüğe önerilen örnek avlak sahalardan uygun görülenler; Devlet avlakları ve genel avlaklar içerisinde ise Genel Müdürlükçe, yaban hayatı geliştirme sahalarında ise Bakanlıkça örnek avlak olarak tescil edilir.

    Örnek avlak olarak tescil edilenlerden işlettirilecek olanlar Genel Müdürlükçe belirlenir.

    Planlama

    Madde 14 - Gerektiğinde ilgili kuruluşların katılımı ile avlak yönetim planı Genel Müdürlükçe hazırlanır veya hazırlattırılır.

    Gerektiğinde avlak alanlarında habitat ve yaşama ortamını iyileştirici çalışmaların yer aldığı gelişme planları, ilgili kuruluşların görüşleri alınarak hazırlanır veya hazırlattırılır. Genel Müdürlüğün onayını müteakip plan yürürlüğe girer. Söz konusu habitat restorasyonunun popülasyon büyüklükleri ve tür çeşitliliğini ne şekilde etkilediği Genel Müdürlükçe izlenir.

    ÜÇÜNCÜ KISIM:Yönetim ve İşletme

    BİRİNCİ BÖLÜM:Devlet Avlakları ve Genel Avlaklar

    Devlet Avlakları ve Genel Avlakların Yönetimi ve İşletilmesi

    Madde 15 - Devlet avlakları ve genel avlakların yönetimi, işletilmesi ve işlettirilmesi il müdürlüğü tarafından yapılır.

    Avlakların Ava Açılması veya Kapatılması ve Avcılığın Düzenlenmesi

    Madde 16 - Devlet ve genel avlak olarak sınıflandırılan sahaların ve özel avlak olarak ayrılmayan özel mülkiyetteki arazilerin avlanmaya açılması veya ava yasaklanması ile bu sahalarda avcılığın düzenlenmesi MAK kararları doğrultusunda yapılır.

    Avlaklarda Diğer Kuruluşların Faaliyetleri

    Madde 17 - Avlaklarda silvikültürel ve tarımsal faaliyetler hedef tür veya türlerin biyolojik ve ekolojik istekleri dikkate alınarak yapılır.

    İKİNCİ BÖLÜM:Örnek Avlakların Yönetimi, İşletilmesi ve İşlettirilmesi

    Yönetimi

    Madde 18 - Örnek avlaklar, il müdürlüğü denetiminde Kanun ve bu Kanuna dayalı olarak çıkartılan yönetmelik hükümlerine göre onaylanmış avlanma planları çerçevesinde yönetilerek işletilir veya işlettirilir.

    İşlettirilmesi

    Madde 19 - Örnek avlaklar uygulanan mevzuat çerçevesinde, Genel Müdürlükçe belirlenecek teknik ve idari şartname, sözleşme ile asgari yeterlilik şartlarını yerine getiren avlak işletmecisi tarafından işletilir.

    İkaz ve Bilgi Levhaları

    Madde 20 - Sahanın giriş ve çıkış yerleri tespit edilerek avlağın sınırlarını belli edecek şekilde uygun görülen yerlere kontrollü av yaptırıldığı, bunun haricinde avlanmanın yasak olduğunu belirten standartları Genel Müdürlükçe belirlenecek levhalar konulur.

    Popülasyonun Takibi

    Madde 21 - Yılda en az bir defa olmak üzere, avlaklarda avlattırılan türler ile alandaki av ve yaban hayatının izlenmesi amacıyla uygun görülen aralıklarla il müdürlüğü tarafından envanter yapılır veya yaptırılır.

    Avlağın Ava Kapatılması ve İptali

    Madde 22 - Örnek avlaklar, salgın hastalık çıkması, hedef tür veya türlerin çeşitli nedenlerle azalmaları, habitatın yangın, sel ve benzeri nedenlerle tahrip olması ve özelliğini yitirmesi durumunda Genel Müdürlük tarafından ava kapatılabilir. Bu avlaklarda, habitatın düzeltilememesi veya hedef türlerin çoğaltılamaması durumunda Genel Müdürlük tarafından avlak tescili iptal edilebilir.

    Personel İstihdamı ve İşbirliği

    Madde 23 - Avlaklarda, avlakların büyüklüğüne ve özelliğine göre koruma hizmeti işlemi yapmak için avlanma planı doğrultusunda belirlenen sayıda personel istihdam edilir. Bu personel öncelikle yöre halkından sağlanacak olup, bu hususla ilgili esaslar Bakanlıkça ayrıca belirlenir.

    Bu alanlarda koruma, üretim, bakım ve avcılığın düzenlenmesinde köy tüzel kişilikleri ve belde belediyeleriyle işbirliği yapılabilir. Bu işbirliğinin nasıl yapılacağı ile işbirliği yapılan avlaklardan sağlanan gelirlerden köy tüzel kişiliğine ve belde belediyelerine verilecek miktarın alt ve üst sınırları sahanın özelliğine göre Bakanlıkça belirlenir.

    Avlanma

    Madde 24 - Genel Müdürlük tarafından işletilen veya işlettirilen avlaklarda avlanma, Kanun ve bu Kanuna dayalı olarak çıkartılan yönetmelik hükümlerine göre, bu sahanın Genel Müdürlük tarafından onaylanan avlanma planları çerçevesinde yaptırılır.

    Avlanma Ücreti Alınması

    Madde 25 - Genel Müdürlükçe işletilen avlaklarda, Kanunda belirtilen ve bedeli Genel Müdürlükçe her yıl belirlenen avlanma ücreti av bitiminde döner sermaye işletmesi hesabına yatırılır veya mutemet eliyle makbuz karşılığı tahsil edilir.

    Koruma

    Madde 26 - İşlettirilen avlaklarda av ve yaban hayvanlarının korunması ve yasa dışı avcılığın önlenmesi avlak işletmecisinin sorumluluğundadır.

    Avlak işletmecisine, ülkedeki ve bölgesindeki türleri önceden tanıtmak üzere, ilgili kuruluşların belirleyerek Genel Müdürlüğün onayına sunduğu kapsam ve sürede arazide uygulamalı biyolojik çeşitlilik eğitimi verilir.

    DÖRDÜNCÜ KISIM:Özel Avlaklar

    BİRİNCİ BÖLÜM:Kuruluş Esasları ve Tescil

    Özel Avlağın Kuruluş Esasları

    Madde 27 - Bir bütün teşkil eden tapulu araziye sahip olan ya da sahipli arazilerden arazi kullanım hakkını noter onayı ile elinde bulunduran özel veya tüzel kişiler; özel avlak bilgi formu (Ek: 4), avlağın bulunduğu yerin haritası, tapu belgesi veya arazi kullanım hakkı elde edilmişse kira kontratı ve mahallin en büyük mülki amirliğinden bu alanda özel avlak kurulmasında bir sakınca olmadığına ilişkin bir belge ile il müdürlüğüne başvurur.

    Özel Avlakların Tescili

    Madde 28 - İl müdürlüğü tarafından hazırlanan inceleme raporu Genel Müdürlüğe gönderilir. Uygun görülmesi durumunda özel avlağın tescili Bakanlık Oluru ile yapılır.

    İKİNCİ BÖLÜMYönetimi, İşletilmesi, Avlanma ve Av Hayvanı Yerleştirme

    Yönetimi ve İşletilmesi

    Madde 29 - Özel avlaklar, sahipleri veya işletmecileri tarafından yönetilir, işletilir veya işlettirilir.

    Avlanma

    Madde 30 - Özel avlaklarda avlanma, esas itibariyle üretimi yapılan veya yerleştirilen türler yanında MAK kararları çerçevesinde izin verilen doğal türler için yaptırılabilir. Bu avlaklarda, avlanma esasları, zamanı ve limitleri yerleştirilen türler için avlak sahibi veya işletmesince tespit edilir. Avlakta doğal olarak bulunan ve avına izin verilen türlerin avlanma esasları, zamanı ve limitlerinde MAK kararları esastır.

    Avlanma İzni Verilmesi

    Madde 31 - Özel avlaklarda üretilip salınan türlerin avlanması için verilen izin avlak sahibi veya işletenlerce ücreti karşılığı verilir. Bu ücretin yüzde onu döner sermaye işletmesine yatırılır. Aksi takdirde özel avlak kuruluş izni iptal edilir.

    Sahipli Arazilerde Avlanma

    Madde 32 - Özel avlak olarak ayrılmayan sahipli araziler genel avlak içine dahildir. Üzerinde ürün bulunan arazilerde, ihatalı arazilerde, meskun mahallerin üçyüz metre yakınına kadar olan arazilerde avlanmak yasaktır.

    Özel Avlaklara Av Hayvanı Yerleştirme

    Madde 33 - Avlak işletmecileri, avlağa av hayvanı yerleştirmeden bir hafta önce av hayvanının sağlıklı olduğunu belirtir Hükümet veterinerinden alınmış sağlık belgesini il müdürlüğüne verir. Avlak işletmecisi, il müdürlüğünün onayını müteakip av hayvanlarını avlağa yerleştirebilir. Avlak sahibi veya işletmecisi yerleştireceği av hayvanlarını ve miktarlarını içeren bir belgeyi avlağın bulunduğu yerin mülki amirliğine vermek zorundadır.

    Av hayvanı üretimi yapmayan veya üretim kapasitesinin üzerinde av yaptırmak isteyen avlak işletmecileri, temin ettikleri av hayvanı türlerini yasal yollardan elde edildiğini belgelemekle yükümlüdür.

    Av hayvanı türlerinin, av stoku olarak avlakta bulundurulacağı alana yerleştirilmesi il müdürlüğünden bir yetkilinin gözetiminde yapılır.

    BEŞİNCİ KISIM Ortak ve Son Hükümler

    BİRİNCİ BÖLÜM:Ortak Hükümler

    Denetim

    Madde 34 - Avlakların ve burada yapılan işlemlerin denetlenmesi Genel Müdürlük tarafından yapılır veya yaptırılır. 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu ile mülki amirliklere verilen denetim hakkı saklıdır.

    Yapılan denetimlerde, özel avlaklarda bu Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslara uyulmadığının tespit edilmesi durumda avlağın tescili, tescili yapan makamın re'sen iptali ile sona erer.

    Özel avlak sahibinin vazgeçmesi durumunda ise özel avlak sahibinin bu durumu izin veren makama bildirmesi ve makamında uygun görmesi durumunda avlak tescili iptal edilir.

    Avlanan Hayvanlar ve Bu Hayvanlardan Elde Edilen Ürünler

    Madde 35 - Avlaklarda av hayvanlarından elde edilecek her türlü ürünün yurt içi veya yurt dışına nakli, devredilmesi, ticareti, kullanılması ve benzeri gibi işlemler, Kanun ile bu Kanuna bağlı çıkartılan yönetmelikler, MAK kararları, 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu ve 6968 sayılı Zirai Mücadele ve Karantina Kanunu ile bunlara bağlı çıkartılan yönetmelikler ve taraf olduğumuz ulusal ve uluslararası sözleşme esaslarına göre yapılır.

    Kayıt Tutma

    Madde 36 - Örnek ve özel avlaklarda avlanma faaliyeti ile ilgili Av Kayıt Defteri (Ek-3) tutulur.

    Avlakların Devri

    Madde 37 - Örnek ve özel avlaklar, avlak sahibinin veya işletmecisinin tüm şartlarına sahip gerçek veya tüzel kişilere devredilebilir. İşlettirilen örnek ve özel avlakların devir onayı, bu avlakların sahibinin veya işletmecisinin talebi ile Genel Müdürlük tarafından yapılır.

    Örnek ve Özel Avlaklarda Av Hayvanı Üretimi

    Madde 38 - Örnek ve özel avlak işletmecileri, av ve yaban hayvanı üretmek istemeleri durumunda ayrıca Kanun ve Kanuna bağlı olarak çıkartılan yönetmelik esaslarına göre Genel Müdürlükten izin almak zorundadırlar.

    Avlak Yöneticisi İstihdamı

    Madde 39 - İşlettirilen örnek avlaklarda avlak yöneticisi çalıştırılması zorunludur.

    Avlaklara Yapılacak Yapı ve Binalar

    Madde 40 - Avlaklara yapılacak bina ile yapılar ve yerleri ön etüt raporunda (Ek-1) belirtilerek harita üzerinde gösterilir. Avlaklarda yapılacak bu bina ve yapılar, çevre ve su kirliliğine neden olmayacak şekilde planlanmalıdır.

    İKİNCİ BÖLÜM:Hijyenik Şartlar, Sağlık Taraması, Hastalıkların İhbarı, Hayvanların Tecrit, Dezenfeksiyon, İtlafı ve Ölen Hayvanlara Yapılacak İşlemler

    Hijyenik Şartlar

    Madde 41 - Av hayvanlarının av stoku olarak avlakta bulundurulacağı alanda, türün biyolojik özelliklerine göre gerekli hijyenik şartlar sağlanır.

    Sağlık Taraması

    Madde 42 - Gerekli görüldüğü takdirde bir veteriner hekim tarafından birey veya bireylerden alınacak muhtelif örnekler, bu konuda ihtisaslaşmış bir laboratuvarda incelettirilir.

    Hastalıkların İhbarı

    Madde 43 - Tüm avlaklarda sebebi belirlenemeyen hayvan ölümleri veya 3285 sayılı Kanunun 4 üncü maddesine göre belirlenen ihbarı zorunlu hastalıklar görüldüğü takdirde bu durum il müdürlüğü tarafından yirmidört saat içerisinde tarım il/ilçe müdürlüğüne ve Genel Müdürlüğe bildirilir.

    Hayvanların Tecrit, Dezenfeksiyon, İtlafı ve Ölen Hayvanlara Yapılacak İşlemler

    Madde 44 - Bu konularda yapılacak iş ve işlemler 3285 sayılı Kanun hükümleri ve 6968 sayılı Kanun ve ilgili yönetmelikler çerçevesinde yapılır.

    Hastalık ve Zararlılarla Mücadele

    Madde 45 - Avlaklarda yangınla mücadele, 6831 sayılı Orman Kanunu ve ilgili yönetmelikler; yaban hayvanlarının hastalık ve zararlılarıyla mücadele ise 6968 sayılı Kanun ve 3285 sayılı Kanun hükümleri ve ilgili yönetmelikler, yaban hayvanlarının ve yaşam alanlarının korunması ile yaban hayvanlarının zararlılarıyla mücadele, Bakanlığın belirleyeceği esas ve usuller çerçevesinde yapılır.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM:Son Hükümler

    Avlanmaya Kapalı Alanların Sınırlarının Belirlenmesi ve İşaretlenmesi

    Madde 46 - Avlak olarak ayrılmayan sahalarda avlanmak yasaktır. Avlak olarak ayrılmayan sahalar, alandan sorumlu kurum veya kuruluş tarafından avlanmanın yasak olduğu hakkında standartları Genel Müdürlükçe belirlenen levhalar konulmak suretiyle belirlenir.

    Belirtilmeyen Hususlar ve Anlaşmazlıkların Çözümü

    Madde 47 - Bu Yönetmelik ile ilgili olarak ulusal ve taraf olduğumuz uluslar arası sözleşmelerin hükümleri saklıdır. Bu Yönetmelikte belirtilmeyen hususlarda MAK kararları ve diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

    Özel Avlak Kurucu ve İşletmecisi Olamayacak Kişiler

    Madde 48 - Özel avlak kurucu ve işletmecisi olmak için başvuruda bulunanlardan başvuru tarihinden geriye doğru son beş yıl içerisinde 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu ile 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanuna muhalefet suçu işleyen kişiler, hiçbir şekilde özel avlak kurucusu ve işletmecisi ile örnek avlak işletmecisi olamazlar.

    Yürürlük

    Madde 49 - Bu Yönetmelik yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 50 - Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Orman Bakanı yürütür.

    EK-1

    AVLAK ÖN ETÜT RAPORU ÖRNEĞİ

    A- GİRİŞ

    Emir ve Konu

    B- SAHA HAKKINDA GENEL BİLGİLER

    I- Tetkik Edilen Sahanın Mülki ve İdari Durumu

    a) İli, ilçesi, bucağı ve köyü,

    b) Orman Genel Müdürlüğünün Bölge Müdürlüğü, İşletmesi, İşletme Şefliği,

    c) Bakanlık İl Müdürlüğü, Mühendisliği,

    d) Yeri, sınırları, genişliği,

    belirtilir.

    II- Mülkiyeti

    III- Sahanın Doğal Durumu

    a) Jeolojik yapı (Jeomorfolojik-ana kaya-toprak),

    b) İklim,

    c) Doğal unsurlar (Orman, çalılık, mera, sazlık, bataklık, göl, akarsu, pınar, kayalık ve benzeri),

    d)Ağaçlandırma ve tarım alanları,

    belirtilir.

    C- SAHADA MEVCUT BİTKİ VE HAYVANLAR

    I- Bitki Örtüsü

    a) Ağaçlar,

    b) Ağaççık ve çalılar,

    c) Otlar ve sazlar,

    d) Yosun, mantar ve likenler,

    gibi bitki örtüsü grupları ile kaplı alanlar ve bu alanların toplam sahaya oranları belirtilir.

    II- Fauna (Hayvanlar)

    a) Mevcut yabani hayvan türleri,

    b) Avlandırılmayıp korunacak türler,

    c) Avlandırılacak tür veya türlerin geçmişteki durumu,

    d) Avlandırılacak tür veya türlerin halihazır durumu,

    e) Göçmen türler,

    1) Geliş ve dönüş zamanları,

    2) Kışlama, yazlama, konaklama,

    3) Kuluçkalama ve yavrulama zamanları,

    hakkında bilgi verilir.

    D- AVLANDIRILACAK TÜRLER HAKKINDA BİLGİLER

    Avlandırılacak Tür veya Türlerin Biyolojik Durumu

    a) Beslenmeye ilişkin hususlar (Saha içindeki başlıca beslenme ve sulanma yerleri ve zamanları),

    b) Üremeye ilişkin hususlar (çiftleşme, yavrulama, kuluçkalama, doğurma yer ve zamanları)

    belirtilir.

    E- DOLAYLI VE DOLAYSIZ İNSAN TESİRLERİ

    Sahadaki İnsan Müdahalesi:

    a) Av Baskısı

    1) Yakın çevredeki avcı ve silah sayısı,

    2) Dışarıdan gelen avcılar,

    3) Avlanma usulleri,

    4) Usulsüz avlanma, yumurta ve yavru toplama,

    belirtilir.

    b) Yaşama Ortamına Yapılan Müdahaleler

    1) Orman açmaları ve köklemeler,

    2) Ot ve saz biçilmesi,

    3) Geçmişteki yangınlar,

    belirtilir.

    c) Otlatma ve Evcil Hayvanlarla Olan İlişkiler

    1) Birlikte yaşama yönünden,

    2) Besin rekabeti yönünden,

    incelenerek belirtilir.

    d) Ormancılık Faaliyetleri ile İlişkiler

    1) Üretim,

    2) Gençleştirme,

    3) Ağaçlandırma,

    4) Toprak muhafaza,

    5) Haşere mücadelesi,

    6) Diğer faaliyetler (orman içi tesisler),

    belirtilir.

    e) Tarım Faaliyetleri ile İlişkiler

    1) Yaşama ortamındaki besin maddeleri üzerine olumlu veya olumsuz etkileri,

    2) Yaşama ortamına olan etkileri,

    3) Yapılan zirai mücadeleler,

    belirtilir.

    f) Yerleşme Yerleri ve Sanayii Kuruluşları

    1) Sahadaki toplu ve münferit yerleşim yerleri,

    2) Baraj ve diğer sanayi tesisleri,

    3) Drenaj, sulama kanalları, yollar gibi yapılar,

    4) Enerji nakil hatları,

    belirtilir.

    F- DİĞER HUSUSLAR

    a) Avlak alanında koruma ve diğer faaliyetlerde görevlendirilmesi düşünülen eleman sayısı,

    b) Teşhis için bulanan, materyal (Boynuz, deri, kafatası, telek vs.),

    c) Tabii afetlere maruz olup olmadığı,

    d) İlgi çeken diğer hususlar,

    e) Avlak alanında Bakanlığa ait mevcut yapılar haritada,

    belirtilir.

    G- EKOLOJİK DURUM

    a) Avlandırılacak türlerin bitkilerle ilişkileri,

    1) Beslenme yönünden,

    2) Barınma yönünden,

    3) Yuvalanma ve kuluçkalama yönünden,

    b) Avlandırılacak hayvanların diğer yabani hayvanlarla ilişkileri,

    (Bu fıkrada avlandırılacak av hayvanlarına yararlı veya zararlı olabilen sürüngenler, anfibialar, balıklar, böcekler ve diğer hayvan grupları dikkate alınır.),

    1) Birlikte yaşama yönünden,

    2) Beslenme yönünden,

    3) Besin rekabeti yönünden,

    c) Avlandırılacak hayvanların yırtıcı ve zararlılarla ilişkileri,

    belirtilir.

    H- SAHANIN DEVLET AVLAĞI VEYA ÖRNEK AVLAK OLARAK TEFRİK VE TESİSİNİ GEREKTİREN SEBEPLER

    İ- TEKLİFLER

    a) Avlak olması için alınacak ön tedbirler,

    b) Yapılması gereken tesisler (bu tesisler çevre ve su kirliliğine neden olmayacak şekilde planlanır.),

    c) Araç ve gereçler,

    d) Personel,

    e) Tahmini maliyet,

    f) İşletme şekli,

    belirtilir.

    J- SONUÇ

    K-RAPOR EKİ: Mevcut yapı ve tesislerin işaretlendiği ve sınırlarının çizildiği 1/25.000'lik harita.

    EK-2

    AVLANMA PLANI ÖRNEĞİ

    GİRİŞ :

    a) Planın hangi emirle, kimler tarafından tanzim edildiği, tanzim tarihi, süresi ve uygulanan metotlar,

    b) Sahanın geçmişine ait bilgiler,

    c) Planın hedef ve kapsamı,

    belirtilir.

    Bölüm - I

    A- SAHANIN HALİHAZIR DURUMU

    a) Mülkiyeti,

    b) Sınırları,

    c) Coğrafi konumu (Enlem ve boylam dereceleri),

    d) İli, ilçesi, bucağı, köyü,

    e) Orman Genel Müdürlüğünün Bölge Müdürlüğü, İşletmesi, bölgesi,

    f) İl Müdürlüğü, Mühendisliği,

    g) İstasyon, şose, liman ve büyük yerleşme yerlerine olan uzaklıkları,

    belirtilir.

    B- DOĞAL DURUMU

    a) Jeolojik yapısı (Teşekkül yaşı, ana kaya, toprak),

    b) Jeomorfolojik ve jeolojik unsurlar,

    l) Dağ silsileleri ve tepeler, istikâmetleri, yükseklikleri, bakıları ve meyilleri,

    2) Akarsular ve diğer su kaynakları, istikâmetleri ve büyüklükleri,

    3) Göller, bataklıklar,

    4) Ana ve tali yollar, patikalar,

    belirtilir.

    C- İKLİM

    a) Mıntıkanın en yüksek, en düşük ve ortalama sıcaklığı,

    b) Senelik yağış ve aylara dağılışı,

    c) Rutubet ve nispi rutubet ortalaması,

    d) Karlı ve donlu günler,

    e) Hakim rüzgar istikameti,

    belirtilir.

    D- SAHANIN ÖLÇÜLMESİ

    a) Ormanlık sahalar (Koru, B.Koru, Baltalık, B.Baltalık, Maki, Fundalık),

    b) Ağaçlandırma, gençleştirme ve toprak muhafaza sahaları,

    c) Meralar,

    d) Tarım alanları,

    e) Kayalık, çıplak ve boş alanlar,

    f) Göl, akarsu ve bataklıklar,

    belirtilir.

    E- BİTKİ ÖRTÜSÜ

    a) Ağaçlar,

    b) Ağaççık ve çalılar,

    c) Otlar,

    d) Yosun, mantar ve likenler,

    belirtilir.

    Bölüm - II

    SAHANIN BONİTETİNİN TESBİTİ

    (Bu iş için hazırlanan kriterlere göre yapılır.)

    Bölüm - III

    A- YABAN HAYVANLARI

    a) Mevcut yabani hayvan türleri (Memeliler ve kuşlar),

    b) Av amenajmanına alınacak esas türler,

    1) Her türün miktar ve yoğunluğunun tespiti,

    1.a) Erkek, dişi, yavru,

    l.b) Cinsiyet oranı,

    l.c) Yaş sınıfları (çift tırnaklılarda),

    2) Her tür için artım yüzdelerinin tespiti,

    belirtilir.

    B- KORUMAYA ALINAN TÜRLER HAKKINDA BİLGİ

    a) Her türün biyolojisine ait bilgiler,

    1) Kızışma ve çiftleşme,

    2) Yuvalama ve kuluçkalama,

    3) Yavrulama,

    4) Beslenme istekleri,

    5) Yaşama ortamı istekleri,

    6) Boynuz atma, tüy değiştirme, deri değiştirme,

    7) Günlük ve mevsimsel hareketler,

    8) Kış uykusu,

    b) Her türün ekolojisine ait bilgiler,

    1) Türlerin kendi aralarındaki ilişkileri,

    2) Yaşama ortamı istekleri ve kısıtlayıcı faktörler,

    3) Yırtıcı ve zararlılarla ilişkiler,

    belirtilir.

    Bölüm - IV

    A- İNSAN MÜDAHALESİ

    a) Saha içindeki veya civarındaki yerleşme yerlerindeki avcı sayısı (ruhsatlı-ruhsatsız),

    b) Saha içindeki, evcil hayvanlar ve bunların amenajmanı yapılan türlerle ilişkisi,

    c) Ormancılık faaliyetleri,

    e) Tarım faaliyetleri,

    f) Diğer faaliyetler,

    belirtilir.

    Bölüm - V

    A- SERVET VE ARTIMIN TESBİTİ

    a) Her türün miktar ve yoğunluğunun tespiti,

    1) Cinsiyet oranı,

    2) Erkek, dişi ve yavrular,

    3) Yaş sınıfları (çift tırnaklılarda),

    b) Her türün artım yüzdesinin tespiti (çift tırnaklılarda),

    1) İşletme başlangıcına kadar artım tablosunun tanzimi,

    2) İşletmeye açılışından itibaren yıllık artım tablolarının tanzimi,

    belirlenerek yapılır.

    B- AVLAĞIN İŞLETİLMESİ VE İDARESİ

    a) İdare ve işletme gayeleri,

    b) Hedef türler,

    c) Çift tırnaklıların gaye yaşının (trofe değeri) tespiti,

    d) Çift tırnaklıların yıllık artımının tahmin, tayin ve tespiti (Yıllık plan-işletme ve yaş piramidinin yapılması),

    e) Diğer türlerde (kuş ve memeli) artım miktarının tayini ve avlanma, ünitelerinin tespiti,

    f) Avlanma düzeni,

    g) Hedef türünün geliştirilmesi veya başka bir türle değiştirilmesi çalışmaları,

    h) Yaşama ortamında yapılan ıslah çalışmaları,

    i) İşletme mülahazaları, avlanan ve korunan bütün hayvanların ne şekilde değerlendirileceği,

    j) Koruma ve avlanma faaliyetlerinde görevlendirilecek personel sayısı,

    belirtilir.

    C- YILLARA GÖRE YAPILAN TATBİKAT

    EK-3

    ÖRNEK VE ÖZEL AVLAK AV KAYIT DEFTERİ

    Bu Defterde;

    A) Özel avlandırma izin belge numarası,

    B) Geçici avcılık belge numarası,

    C) Yabancı avcılık belge numarası,

    D) Avcılık belge numarası,

    E) Avın başlangıç tarihi,

    F) Ava çıkılan günler,

    G) Avın bitiş tarihi,

    H) Avcıların isimleri, ava katılma tarihleri ve avlandığı gün sayısı,

    I) Avı düzenleyen turizm acentesi ve av turizmi izin belge numarası,

    j) Yaralanan hayvanların türü/cinsiyeti/yaşı/vurulduğu mevkii,

    k) Avlanan av hayvanının trofe niteliğini belirlemek amacı ile tür, cinsiyet, yaş, ağırlık, boynuz-diş uzunluğu ile diğer değerler ve bununla ilgili düzenlenen ölçüm belirleme tutanağı numarası,

    l) Nakliye teskere numarası,

    bulunur.

    EK-4

    ÖZEL AVLAK BİLGİ FORMU

    A- ÖZEL AVLAK HAKKINDA GENEL BİLGİLER

    a) Avlağı işleten kişi veya kuruluş,

    b) Avlağın bulunduğu;

    1) İl-ilçe,

    2) Belediyelik-köy,

    c) Avlağın bakısı, sınırları ve genişliği,

    d) Mülkiyeti,

    3) Doğal unsurlar,

    a) Sahadaki bitki örtüsü (orman, çalılık-çayırlık, sazlık ve benzeri),

    b) Arazi yapısı (bataklık, göl, kayalık, dağlık ve benzeri),

    c) Sahadaki su durumu (akarsu, pınar, artezyen kuyu ve benzeri),

    d) Tarım alanlarının sınıflandırılması (bağ, bahçe, ve benzeri),

    belirtilir.

    B- AVLAK VE CİVARINDA DOĞAL OLARAK BULUNAN MEMELİ HAYVANLAR VE KUŞLAR

    a) Yerli yabani hayvan türleri,

    b) Göçmen yabani hayvan türleri,

    belirtilir.

    C- AVLAĞA YERLEŞTİRİLECEK TÜRLER VE TEMİNİ

    a) Avlağa yerleştirilmesi planlanan kuş ve memeli türler,

    b) Yerleştirilecek türlerin nereden temin edileceği ve miktarları,

    1) Başka bir üretim tesisinden,

    2) Kendi üretim tesisinden,

    3) İthal,

    belirtilir.

    D- ÜRETİM TESİSİ

    a) Üretim tesisi kurulmasının planlanıp planlanmadığı,

    b) Üretim tesisi kurulacak ise,

    1) Üretilecek türler,

    2) Yıllık üretim miktarı,

    3) Avlağa yerleştirilecek yıllık miktarlar,

    4) Diğer değerlendirme biçimleri ve miktarları,

    belirtilir.

    E- AVLAKTA BULUNAN MEVCUT- PLANLANAN TESİS, ARAÇ VE GEREÇLER

    a) Avlak etrafının ne şekilde sınırlandırılacağı,

    b) Üretim, bakım ve beslenme için gerekli tesis, araç ve gereçler,

    c) Diğer binalar,

    d) Mevcut bina ve yapıların çevre ve su kirliliğine neden olmayacak şekilde planlanıp planlanmadığı,

    belirtilir.

    F- İŞLETME-İDARE VE AVLATMA

    a) Hedef türler,

    b) Yerleştirilecek türlerin avlanma zamanı ve miktarı,

    c) Yıllık avlanma kapasiteleri,

    d) Koruma faaliyetleri,

    belirtilir.
« Son Düzenleme: 03 Haziran 2017, 07:09:14 Gönderen: İbrahim AYSU »
Tuncay KANDEMİR 1971
Samsun Ankara
 

Çevrimdışı Tuncay KANDEMiR

 • Tuncay Kandemir
 • Hocamız
 • *******
 • İleti: 4266
 • Aldigi tesekkür sayisi: 829
  • Avcı Sayfası avlak
Alttaki konu 2012 yılı için geçerliydi ;
2013-14 avlanma yılı için alttaki adresteki bilgiler günceldir;

http://avlakforum.com/forum/mak-kararlari-av-haberleri-avlak-bilgileri/avbis-sistemi-hayirli-olsun/[/b][/size]


Devlet ve Genel Avlaklarında Avlanma Esaasları ve Kotalar

Eylül 21, 2012
DEVLET VE GENEL AVLAKLARINDA AVLANMA İZİN BELGESİNİN DÜZENLENMESİ        2012-2013 MAK kararlarının 4. Maddesi 4. fıkrasında “ İlan edilmiş genel ve devlet avlaklarında… 2. maddede belirtilen avlanma süreleri içinde her gün, 4. maddenin 1. fıkrasında belirtilen günlük avlanma limitleri dahilinde avlağın bulunduğu ildeki şube müdürlüğünden alınan “……. Avlağında Avlanma İzin Belgesi” doğrultusunda avlanılır.

Genel ve devlet avlağında türe ait kota bitince o türün o avlakta avlanması yasaktır. Avlattırılan tüm türlere ait kotalar bittiğinde ise 2. madde de belirtilen avlanma sürelerine uyulmasına gerek kalmadan o avlak ava kapatılacaktır. Ava kapatılması durumu, bölge müdürlüklerinin Web sayfasında yayınlanacaktır. Bu avlaklarda; avlanma izin kartı haricinde ildeki şube müdürlüğünden “……. Avlağında Avlanma İzin Belgesi” almadan avlanmak yasaktır.” Hükümleri yer almaktadır.

 

        Bu hüküm çerçevesinde 2012-2013 av dönemi için toplam 96 adet devlet ve genel avlak tescil edilerek; Genel Müdürlüğümüz web sayfasından ilan edilmiştir.

 

        Uygulamada birlikteliğin sağlanması maksadıyla kota tahsislerinin aşağıdaki kurallara göre yapılması gerekmektedir.

        1-Avlağa gidecek avcı ava gitmeden en az bir gün öncesinde (Pazar günü gidecekler  Cuma gününden) şahsen ya da faks ile avlanmak istedikleri avlağın bulunduğu il şube müdürlüğüne dilekçe ile müracaat edecektir. (İl şube müdürlükleri iletişim bilgileri DKMP web sitesinde ve MAK kitapçığında mevcuttur. )

        2-Dilekçesinde hangi avlakta hangi türler için ve hangi tarihte av yapacağını belirtecektir.

        3-Dilekçesinin ekine avcılık belgesi ve 2012-2013 avlanma izin pulunun bulunduğu avlanma izin kartının fotokopisini ekleyecektir.

        4-Müracaatlar İl Şube Müdürlüklerince değerlendirilerek MAK kararında belirtilen limitler dâhilinde günlük kotalar tahsis edilecektir. İlgiliye yazılı bir belge ile hangi tarih, hangi tür ve hangi avlak için izin verildiği belirtilecek; verilen belgenin belirtilen tarihlerin dışında geçersiz olduğu mutlaka belgede yer alacaktır. Bu belge standart bir belge olabileceği gibi il şube müdürlüğünce yazılan yukarıdaki bilgileri içeren bir resmi yazıda olabilir.

        5- Tahsis edilen kotalar her ne olursa olsun avlanmış olarak kabul edilecek ve avlağın kotasından düşülecektir. Kota bitiminde avlak ava kapatılacak ve web sitesinden ilan edilecektir.

        6- İl dışından talep olması durumunda Türkiye geneli avlanma pulu almış olma şartı aranacaktır.

        7- Tahsisler kişilere yapılacaktır. Dernek ya da başka herhangi bir tüzel kişiliğe tahsis yapılmayacaktır.

        8- Yapılan tahsisler kişiye özel olup kesinlikle üçüncü bir şahsa devredilemeyecektir.

        9- İl Şube Müdürlükleri tahsis taleplerine faksla yapılan taleplerde aynı faks numarasına bizzat yapılan müracaatlarda belge düzenleyerek talepliye hangi avlakta hangi tür için izin verildiğini belirteceklerdir, böylece avlakta yapılan kontrolde avcılık belgesi, avlanma izin pulu yanında bu belge de kontrol edilecektir. Tescil edilmiş devlet ve genel avlakta il şube müdürlüğünden alınan kota tahsis belgesi olmaksızın avlanmak yasaktır.

 

Kotalara erişmek için tıklatınız (Kotalar)
http://web.ormansu.gov.tr/DKMP/Files/Av%20kotalar.xlsx
« Son Düzenleme: 10 Ağustos 2013, 23:02:27 Gönderen: Tuncay KANDEMiR »
Tuncay KANDEMİR 1971
Samsun Ankara
 

Çevrimdışı Tuncay KANDEMiR

 • Tuncay Kandemir
 • Hocamız
 • *******
 • İleti: 4266
 • Aldigi tesekkür sayisi: 829
  • Avcı Sayfası avlak
Arkadaşlar 2016 yılından itibaren Büyük ihtimalle tüm Türkiye DEVLET VE GENEL AVLAKLARI şeklinde olacak ve bu alanların dışında avlanmak yasak olacak :(

AVLAKLARIN KURULUŞU, YÖNETİMİ VE DENETİMİ ESAS VE USULLERİ İLE İLGİLİ YÖNETMELİK
http://www.avlakforum.com/frm/index.php/topic,156032.0.html
« Son Düzenleme: 03 Haziran 2017, 06:43:12 Gönderen: İbrahim AYSU »
Tuncay KANDEMİR 1971
Samsun Ankara
 

Çevrimdışı Tuncay KANDEMiR

 • Tuncay Kandemir
 • Hocamız
 • *******
 • İleti: 4266
 • Aldigi tesekkür sayisi: 829
  • Avcı Sayfası avlak
Altta bir Genel Avlak hikayesi !!!

Bafra da ördek avına gitmek !!! Kızılırmak-Ballıca Genel Avlağı ....

Okumak için alttaki adrese Tıklayın
http://www.avlakforum.com/forum/index.php/topic,155217.0.html
« Son Düzenleme: 21 Eylül 2012, 23:51:43 Gönderen: Tuncay KANDEMiR »
Tuncay KANDEMİR 1971
Samsun Ankara
 

Çevrimdışı Tarık ÖSTLÜER

 • Onursal Üyemiz
 • *****
 • İleti: 2316
 • Aldigi tesekkür sayisi: 20
 • zordur dağcı olmak
Kurallar yine biz gibi .... hazırlanmış.....
Tarık ÖSTLÜER
1982 MANİSA
 

Çevrimdışı Ş.Burak SEZER

 • DUCK HUNTER
 • Avlak Yönetici
 • *****
 • İleti: 6255
 • Aldigi tesekkür sayisi: 190
Birşeyler için çalışıyoruz çabalıyoruz ama boşa gittiğine üzülüyorum hocam..
çok bilen bürokratlarımız yine bildiğini okuyor..
Ş.Burak SEZER 
1988 SAMSUN


 

Çevrimdışı Seyit ÖCAL

 • AvlakForum Üye
 • *
 • İleti: 228
 • Aldigi tesekkür sayisi: 2
 • AVCILIK AVCI SAYFASI
Değerli abilerim ustalar. Ben kursa yazıldım avlanmak için avcılık belgesi ve pul parası vb.. masraflara boşuna girmeyimde vazmı geçiyiö. Tavsiyeniz nedir.
Seyit-ÖCAL
1983-SİVAS
Arh+
 

Çevrimdışı Halil KARADENİZ

 • Free Üye
 • *
 • İleti: 1320
 • Aldigi tesekkür sayisi: 20
Ben kendi kanaatimi söylüyorum böyle giderse kaçak avlanmak daha cazip hale gelecektir balık zaman neyi gösteriyor
Halil KARADENİZ 1982-ORDU


resim
 

Çevrimdışı Fatin ÇATIKKAŞ

 • AvlakForum Üye
 • *
 • İleti: 106
 • Aldigi tesekkür sayisi: 1
EĞERKİ HER TARAF ÖZEL VE DEVLET AVLAĞI OLACAKSA KAÇAK AVCILIK KAT VE KAT ARTACAKTIR.BUNU BİLMEK İÇİN ALİM OLMANIN GEREĞİ YOK.BUNDAN SONR BİR ELİMİZDE DİLEKÇE BİR ELİMİZDE TÜFEK GİDERİZ MİLLİ PARKLARA YAZIKLAR OLSUN.
Fatin ÇATIKKAŞ
1977 MANİSA
 

Çevrimdışı Murat ÖZTÜRK

 • AvlakForum Üye
 • *
 • İleti: 77
böyle olursa bende kaçak  avlanmaya başlayacam...
Murat ÖZTÜRK
1987-Mardin
 

Çevrimdışı Süleyman VAROL

 • AvlakForum Üye
 • *
 • İleti: 21
 • AVCILIK AVCI SAYFASI
Sn Tuncay hocam benim şahsi fikrim belgeli dürüst avcıların bir kısmı avcılığı bırakır. birkısmı kaçakçılığa yönelir. bir kısmı ise yasal yolla avlanmaya çalışır ama ortada bir gerçek var hiç kimse özgürce avlanamayacağı kesindir. Özgürlüğün olmadığı yer ise bizler gibi doğaya alışık avcıları sıkacaktır.umarım mesajımı anlamışsındır.
Bütün avcı dostlarıma saygılar.
Süleyman VAROL
1965 samsun terme
 

Çevrimdışı Ahmet ŞAKİROĞLU

 • Onursal Üyemiz
 • *****
 • İleti: 3332
 • Aldigi tesekkür sayisi: 274
 • ZEHİR AVCI
EĞERKİ HER TARAF ÖZEL VE DEVLET AVLAĞI OLACAKSA KAÇAK AVCILIK KAT VE KAT ARTACAKTIR.BUNU BİLMEK İÇİN ALİM OLMANIN GEREĞİ YOK.BUNDAN SONR BİR ELİMİZDE DİLEKÇE BİR ELİMİZDE TÜFEK GİDERİZ MİLLİ PARKLARA YAZIKLAR OLSUN.


Öyle demeyin Fatih Bey

O kadar çok dağlarda taşlarda geziyorlarki,gece gündüz meralarda,dağlardalar..Yoruldular biraz'da masabaşı görevi yapsınlar,ver dilekçeni,ver yatırdığın maliyeye özel avlağın parasının makbuzunu,getir,götür ama yetiştiremen öğleden sonra gel tatile giriyoruz biz ;D ;D ;D,yaz şuraya tarihini avını,karşı odaya imzalat getir...Git avla şimdi hadi;D ;D ;D


MEMURLA AVCI ARASINDAKİ KONUŞMA YIL 2015-2016

İyide birşey sorucam memur bey izniniz olursa;

Avcı:Yarın 29 ekim ve ava açık özel bir gün..Bu gün izin yetişmezse sadece bi imza işi kaldı,ertesi günü gene getiriyim...

Memur: Olurmu kardeş ne demek,koskoca devletin özel avlağı,memuru senin keyfinimi bekliyecek...Yok faxın,mailin...Öyle kolay değil bu işler..Akşama kadar biz nelerle uğraşıyoruz..Nereyi özel avlak yapsak diye sırf sizler için..Burası resmi kurum,gittiğin yer devletin dağı..

Avcı:Parasıyla değilmi memur bey,siz derken kaç kişiyiz 3 5 zengin sadece,al sana makbuz altı üstü bir imza..Yarına bırakma gözünü seviyim...

Memur: Ben karışmam müdür beyle görüş..

Avcı:Müdürüm şu işimi hallet nerden çıktı şu özel avlak işi,gözünü seviyim..

Müdür: Benmi çıkardım kardeş...SİZ ÇIKARDINIZ...SİZİN TEMSİLCİLERİNİZ ÇIKARDI...SİZ GÖRÜŞTÜNÜZ DEVLETLE..SÖYLESEYDİNİZ...YAPSAYDINIZ....ETSEYDİNİZ...YAZDINIZ...ÇİZDİNİZ...O KADAR DEDİK SİZE...BU İŞ 3 5 AVCIYLA OLMAZ...BİRLİK OLUN,BERABER OLUN,SIRT SIRTA VERİN DİYE..BİZ SİZE SÖYLEDİK,SİZ BİRBİRİNİZİN İTİYLE,TÜFEĞİYLE,LİMİTİYLE,ARAZİSİYLE UĞRAŞTINIZ...ARTIK MERALARINIZA DEVLET SAHİP ÇIKIYOR...SİZE GEREK KALMADI...PARASI OLAN İSTEDİĞİ MERAYI AVLAR KİMSEDE KARIŞAMAZ.....

Avcı: Avınında,dağınında,lanet olsun beeeee...LÜTFEN SATILIK TÜFEK İLAN ŞABLONUNA UYUNUZ..

Satış nedeniniz:Avı bırakmam,özel avlaklardan dolayı...

Sitede  yorumlar açılmıştır tabi ve yorumlardan birisi..

Kardeş senin bu istediğin paralar 3 5 sene önceydi...Şimdi berettalar,franchiler,benelliler huğlu parasına doluuuuu :D :D :D :D

AVCILARIN BAĞ OTURMASI:

Şu televizyonu açta biz vuramıyoruz,bari izleyelim bugun kaç keklik vurmuş ünlü  iş adamı..  >:( >:( Arkadaş yıllarca pulumuz vergimizi ödedik,limitlere uyuduk,devlet ne dediyse yaptık amma işin kaymağını gene parası olan yiyor,böyle olacağını bilsem zamanında bende teyp kurardım,limitleri aşardım,ama gene yapamazdım ben o zamanda vicdanlı AVCIYDIM

Allah sonumuzu hayır etsin...
« Son Düzenleme: 27 Eylül 2012, 11:37:00 Gönderen: Ahmet ŞAKİROĞLU »
Ahmet ŞAKİROĞLU(AB R+)
1982/KAYSERİ
Kayseri Merkez Avcılar ve Atıcılık Kulubü
''AV MÜBAH,ODA KAHKAH''
www.anadoluaksesuar.com
 

Çevrimdışı Ufuk EVCİ

 • Müdavim Üyemiz
 • ***
 • İleti: 450
 • Aldigi tesekkür sayisi: 14
 • ufuk09

güleriz ağlanacak halimize derler ya aynen öyle olmuş, Sn.Şakiroğlu olayı çok güzel özetlemiş, ellerinize sağlık.
Ufuk EVCİ   
1977 ÇİNE / AYDIN 
DD BELLA

resim yüke
 

Çevrimdışı Ersin DÜZYOL

 • AvlakForum Üye
 • *
 • İleti: 131
 • Aldigi tesekkür sayisi: 1
Arkadaşlar bu konuşmayı yapan kimse beni arasın hangi il lütfen bekliyorum tlfnm 05379400426
Ersin DÜZYOL
1958 izmir çimentepe
 

Çevrimdışı Volkan KÖYDEMİR

 • Onursal Üyemiz
 • *****
 • İleti: 6308
 • Aldigi tesekkür sayisi: 1097
Umarım böyle bir konuşma hiç gerçekleşmeyecek. Bu düzenlemeler avcılığı düzenlemekten çok para toplama kaynağı gibi görünüyor. Anayasal falan bir çözüm olduğunu umarım.
1968
Dünya, kötülük yapanlar yüzünden değil, seyirci kalıp hiçbir şey yapmayanlar yüzünden tehlikeli bir yerdir.  Albert Einstein.
 

Çevrimdışı Ersin DÜZYOL

 • AvlakForum Üye
 • *
 • İleti: 131
 • Aldigi tesekkür sayisi: 1
BİZLER BİRLİK BERABERLİK İÇİNDE OLDUĞUMUZ MÜDDETÇE BU ZORLUKLARI GEÇERİZ ŞU ANDA BAKANLIĞIN AVCILARLA GÖRÜŞMESİ  HER TÜRLÜ AVCI KURUMU VE KIŞKIRTICI RANT PEŞİNDE KOŞAN AV TACİRLERİ RAHATSIZ ETMEKTEDİR DAHA ÇOK KENETLENMEMİZ GEREKİR SİZDEN TEK İSTEDİĞİM BOŞ BİR B.. OLMAZ DİYEN KİŞİLERİ ARAMIZDA BARINDIRMAYALIM O KİŞİLERE TAVİZ VERMİYELİM İNANCIMIZI İNANÇSIZLAR İÇİN YİTİRMEYELİM BİZ DOĞRU YOLDAYIZ BİZ ATALARIMIZDAN TETİĞİ BESMELEYLE ÇEKMEYİ ÖĞRENDİK PARA VEREREK DEĞİL       SAYGILAR    RASTGELE
Ersin DÜZYOL
1958 izmir çimentepe
 

Çevrimdışı Ahmet ŞAKİROĞLU

 • Onursal Üyemiz
 • *****
 • İleti: 3332
 • Aldigi tesekkür sayisi: 274
 • ZEHİR AVCI
Arkadaşlar bu konuşmayı yapan kimse beni arasın hangi il lütfen bekliyorum tlfnm 05379400426

Aman baskanim la havle durun kizmayin hemen.Daha bu konusmalara 3  5 sene var  :) Yil 2015-2016 gözden kaçirmişiniz ;) ;)
« Son Düzenleme: 27 Eylül 2012, 23:30:47 Gönderen: Ahmet ŞAKİROĞLU »
Ahmet ŞAKİROĞLU(AB R+)
1982/KAYSERİ
Kayseri Merkez Avcılar ve Atıcılık Kulubü
''AV MÜBAH,ODA KAHKAH''
www.anadoluaksesuar.com
 

Çevrimdışı Emin VURAL

 • Onursal Üyemiz
 • *****
 • İleti: 3893
 • Aldigi tesekkür sayisi: 210
Umarım böyle bir konuşma hiç gerçekleşmeyecek. Bu düzenlemeler avcılığı düzenlemekten çok para toplama kaynağı gibi görünüyor. Anayasal falan bir çözüm olduğunu umarım.
 • Huğlu Sgr 17 e Traş Türkiye/Huğlu
 • Vincenzo Bernardelli Gardone Vt. italy
 • Pietro Beretta Made ın İtaly Gardone V.T.
 • Le Fusil Darne Saint-Etienne V 19 Paris France
 • Browning Fabriq National Auto 5 Made ın Belguıe
 • Skb Shotguns Made ın Japan
 

Çevrimdışı Erol SARI

 • Müdavim Üyemiz
 • ***
 • İleti: 640
 • Aldigi tesekkür sayisi: 4
Geçen yıl bu diyaloglardakilere benzer bir durumu ben yaşadım.Ancak arkadaşlar çok  iyi niyetli insanlardı.
Çarşamba günü gittim izni alamadım,
Perşembe günü yine izin alamadım,
Cuma günü yine alamıyordum zorlayarak ancak alabildim.
Allah sonumuzu hayır etsin...
Erol SARI
1976 KONYA
 

Çevrimdışı Seyit ÖCAL

 • AvlakForum Üye
 • *
 • İleti: 228
 • Aldigi tesekkür sayisi: 2
 • AVCILIK AVCI SAYFASI
BENİM ANLAMADIĞIM HATTA FRANSIZ KALDIĞIM BİR KONU VAR GALİBAA.;Ben şimdi avcılık kursuna yazıldım avcılık belgemi alacam. Pul vergi neyse yatırarak tüm prosedürü yerine getirecem, ayrıca birde belirli günlerde avlanarak ava gideceğim hergün için gidip dilekçe yazarak izin almış olacağım değerli abilerim ustalar yanlışmı anladım yoksa gerçekten şuanki düzenleme uygulama böylemi. Hatta kendi yaşadığım köyüm yasak olan sınırlar içerisinde ise avlanamayacağım. Avlağa giderek para ödeyip limitler dahilinde avlanacağım. Hatta 4 tepede farklı 20 avcı ile yanyana karşı karşıya.. Bu şekildemi şuanda lütfen aydınlata bilirmisiniz.
Seyit-ÖCAL
1983-SİVAS
Arh+
 

musa karakuşçu

 • Ziyaretçi
abi ne yapılacaksa bir önce yapılmalı... çünkü diğer sezonun düzenlemeleri bu sezondan başlıyor ..ne kaldı şurda 2016 sezonuna..ertelemeyin artık bazı şeyleri ..
 

Çevrimdışı Seyit ÖCAL

 • AvlakForum Üye
 • *
 • İleti: 228
 • Aldigi tesekkür sayisi: 2
 • AVCILIK AVCI SAYFASI
BENİM ANLAMADIĞIM HATTA FRANSIZ KALDIĞIM BİR KONU VAR GALİBAA.;Ben şimdi avcılık kursuna yazıldım avcılık belgemi alacam. Pul vergi neyse yatırarak tüm prosedürü yerine getirecem, ayrıca birde belirli günlerde avlanarak ava gideceğim hergün için gidip dilekçe yazarak izin almış olacağım değerli abilerim ustalar yanlışmı anladım yoksa gerçekten şuanki düzenleme uygulama böylemi. Hatta kendi yaşadığım köyüm yasak olan sınırlar içerisinde ise avlanamayacağım. Avlağa giderek para ödeyip limitler dahilinde avlanacağım. Hatta 4 tepede farklı 20 avcı ile yanyana karşı karşıya.. Bu şekildemi şuanda lütfen aydınlata bilirmisiniz.

Hatta biraz daha eklersek. Otomatik tüfeğe para vereceğim takozla 2 fişek koya bileceğim, Millet gece avı yapsın, süresiz sınırsız avlansın kimsenin ruhu duymasın, İşin maddi geliri haricinde hayvanları korumak çoğaltmak bilmem ne hikaye formalite. demektir. Benim düşüncem bu.
Seyit-ÖCAL
1983-SİVAS
Arh+
 

Çevrimdışı Hakan İNCECİ

 • AvlakForum Üye
 • *
 • İleti: 24
 • Aldigi tesekkür sayisi: 4
eskiden tüfek ruhsatı yetiyordu avcıya,şimdi avcı olabılmek için her şeyi paraya çevirdiler insanların heveslerini hobilerini para para yaptılar,neden zamanla avcılık medya üzerinde çok dikkat çekti(yaban tv)falan herkez avcılığa heves etti tabi gayet normal bir gelişme ama bunun sonucunda belli sıkıntılar çıktı avcılara karşı..sonuç olarak av alanları avcıların elinden çıktı genel ve özel avlak yolunda,PARAN VARSA AVCISIN YOKSA BOHÇACI onuda yapmak istemezsen bırak avcılık ruhunu çünki para ve çekilmez anlamsız kanunlar sayesınde bu işin suyu çıktı bence zaten heves kalmayınca bırakacaz bu hastalığı yapacak başka bir şey yok diyorum..
Hakan İNCECİ
1978 SAMSUN
 

Çevrimdışı Aziz TEKİN

 • AvlakForum Üye
 • *
 • İleti: 10
çözüm: avcılar aralarında türkiye avcılar fedarasyonu kursunlar, para toplansın.. herkes kuraldışı avlansın.. yakalananın cezasını federasyon versin.. avukat masrafıyla beraber... böyle kurala böyle avlanma... :)
Aziz TEKİN
1986 zonguldak
 

Çevrimdışı Ahmet YÖNDEM

 • AvlakForum Üye
 • *
 • İleti: 459
 • Aldigi tesekkür sayisi: 1
evet bizim burda da benzer bir sorun var. bir kaç köyün komşu olduğu orman devlet avlağı olacak deniyor. avlakla arasında 100m olan köylü 50 senedir avlandığı ormanda para vererek avlanmaz. bu da kaçak avcılığı artırır. Mümkünse hiç olmasın ama süreç başlamış durumda , Hiç olmazsa avlağın kenarındaki köylerin istisnası olması lazım. öbür türlü millet kızıp ormanda av bırakmaz. milli parklar nereye kadar kmotrol edecek. adamın arazisi ormanla bitişik. kimseye görünmeden ormana girip çıkar. girdikten sonrada kimse o adamı kolay kolay bulamaz bizim ormanlarda ,adam dikkat ettikten sonra. Yani milletin niyetini bozmamaya da dikkat etmek lazım düzenleme yapacaz derken.
« Son Düzenleme: 22 Kasım 2012, 10:34:09 Gönderen: Ahmet YÖNDEM »

http://www.avlakforum.com/forum/index.php/topic,160897.0.html
Ahmet YÖNDEM 0505 733 2636 1978 DÜZCE
İyi bilin ki , kalpler ancak Allah'ı anmakla huzur bulur.  (Rad 28)