Gönderen Konu: YÖNETMELİK: AVCI EĞİTİMİ VE AVCILIK BELGESİ VERİLMESİ USUL VE ESASLARI HAKKINDA  (Okunma sayısı 2585 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Serkan KARTALKAYA

  • Ziyaretçi
Avcı Eğitimi ve Avcılık Belgesi Verilmesi Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

Yayımlandığı Resmi Gazete :Tarih:31 Aralık 2004 Cuma  Sayı:25687

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
             Amaç
             Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı, ülkemiz av ve yaban hayvanlarının korunması, geliştirilmesi ve devamlılığının sağlanması için av kaynaklarımızı doğrudan kullanan avcı ve avcı adaylarının eğitilmesi ve başarılı olanlara belge verilmesi için açılacak kurs, seminer ve benzeri etkinlikler ile avcılık belgesi verilmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
             Kapsam
             Madde 2 — Bu Yönetmelik, ülke düzeyinde düzenlenecek avcı ve avcı adaylarının eğitimine dair kurs, seminer ve benzeri etkinliklerin planlama, programlama, uygulama, ölçme ve değerlendirme ile avcılık belgesinin verilmesi usul ve esaslarını kapsar.
             Dayanak
             Madde 3 — Bu Yönetmelik, 1/7/2003 tarihli ve 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanununun 13 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
             Tanımlar
             Madde 4 — Bu Yönetmelikte geçen;
             Bakanlık : Çevre ve Orman Bakanlığını,
             Genel Müdürlük : Çevre ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünü,
             Millî Eğitim Müdürlüğü : İl ve İlçe Millî Eğitim Müdürlüklerini,
             İl Müdürlüğü : İl Çevre ve Orman Müdürlüğünü,
             Şube Müdürü : İl Müdürlüğünde yer alan Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürünü veya bu görevi yürüten Şube Müdürünü,
             Başkanlık : İl Halk Eğitimi Başkanlıklarını,
             Merkez : Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüklerini,
             Kurs : Avcı ve avcı adayı kurslarını,
             Kursiyer : Kursa katılan kişiyi,
             Uzman ve Usta Öğretici : Düzenlenecek kurslarda eğitici olarak görev yapmak üzere 21 inci maddede sayılan özelliklere sahip kişilerden mülki amirlikçe yeterli görülen kişiyi,
             Mühendislik : İllerde bulunan Doğa Koruma ve Milli Parklar Mühendisliklerini,
             Dernek : İl Konfederasyonlarını, bölge ve ülke düzeyinde örgütlü avcı derneklerini,
             Gönüllü Kuruluş : Amacı av ve yaban hayatının korunması ve geliştirilmesi olan ve bu alanda faaliyet gösteren vakıf, dernek veya bunların oluşturduğu federasyon ve konfederasyon gibi sivil toplum örgütlerini,
             Belge : Kursları başarı ile bitirenlere verilen kurs bitirme belgesini,
             Avcılık Belgesi : Onsekiz yaşını doldurmuş, silah taşıma ehliyetine sahip 4915 sayılı Kanuna göre avcılık belgesi almaya engel hali bulunmayan, avcılık ve av yaban hayatı ile ilgili eğitim almış ve sınavda başarılı olmuş kişilere başvuruları halinde verilen belgeyi,
             ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Avcı Eğitim Kurslarının Açılması
             Avcı Eğitim Kursu
             Madde 5 — Eğitimli, bilinçli avcı yetiştirmek, yetişmiş olanlara sınav neticesinde sertifika vermek, avcılıkla ilgili eğitim ve öğretim yaptırmak üzere il müdürlüğü ve başkanlık, merkez işbirliğinde avcı eğitimi kursları düzenlenir. Ayrıca, 8/6/1965 tarihli ve 625 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında Millî Eğitim Bakanlığından izin almak kaydı ile avcı eğitimi için özel kurslar da düzenlenebilir.
             Şartların uygun olması halinde kurs, yaygın eğitim aracılığıyla da yapılabilir. Bununla ilgili usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir.
             Kursların Planlanması
             Madde 6 — İl müdürlüğü, faaliyet alanına giren il ve ilçelerdeki avcı dernekleri ve yaban hayatı ile ilgili mevcut gönüllü kuruluşlar ile işbirliği içerisinde, avcı potansiyelini ve özel avcı eğitim kurslarını dikkate alarak kursları planlar.
             Kurslarla ilgili duyurular il müdürlüğü ve dernekler tarafından yapıldığı gibi merkez müdürlüklerince de yapılır.
             Kursların Açılması
             Madde 7 — Kurslar en az otuz kişilik katılımın tamamlanmasıyla açılır. Çevre şartları, zorunlu haller, imkanlar, fiziki şartlar ve benzeri hususlar dikkate alınarak bu sayı yirmibeş kişiye kadar indirilebilir. Bir sınıftaki toplam kursiyer sayısı kırk kişiyi aşamaz.
             İl müdürlükleri, mühendislikler ve dernekler tarafından yapılan aday kursiyer kayıtları tamamlandıktan sonra liste hâlinde merkezlere ulaştırılır. Merkezler, kursiyer listesi, eğiticiler ve niteliklerine dair liste ile kurs programını mülki amirliklere sunmak suretiyle öğretime başlama izni alır. Öğretime başlama izninden sonra kurslar başlatılır. Özel avcı eğitim kurslarında görev alacak eğiticiler veya usta eğiticiler için mülki amirlikten onay alınır.
             Özel Kurs Açma
             Madde 8 — Özel avcı eğitimi kursu açmak isteyen, Türkiye Cumhuriyeti uyruklu gerçek kişilere, özel hukuk tüzel kişilerine veya özel hukuk hükümlerine göre yönetilen tüzel kişilere, Millî Eğitim Bakanlığınca kurs açma izni verilir. Bununla ilgili iş ve işlemler 625 sayılı Kanun hükümlerine göre gerçekleştirilir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Kurslara Başvuru, Kayıt, Kabul ve Devam İşlemleri
             Kurslara Başvuru
             Madde 9 — Avcı eğitim kursuna katılacak adaylarda;
             a) Onsekiz yaşını doldurmuş olmak,
             b) En az II nci kademe eğitimi başarı belgesine sahip olmak,
             şartları aranır.
             Kursiyer, ikamet ettiği yer dışında açılan kurslara da başvurabilir.
             Başvuru İçin Gerekli Belgeler
             Madde 10 — Kurslara başvuruda bulunan;
             a) Türkiye Cumhuriyeti uyruklu adaylardan;
             1) Dört adet vesikalık fotoğraf,
             2) Nüfus cüzdanı fotokopisi,
             3) Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası,
             4) Öğrenim belgesi,
             5) İkametgâh belgesi,
             b) 11/2/1964 tarihli ve 403 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 29 uncu maddesi kapsamında saklı tutulan haklarının kullanımına ilişkin belge sahibi kişilerden;
             1) Dört adet vesikalık fotoğraf,
             2) Kimlik belgesi sureti,
             3) Öğrenim belgesinin Türkçe tercümeli noter onaylı örneği,
             4) Türkiye’deki ikamet yeri ile ilgili ikametgah belgesi,
             5) 403 sayılı Kanunun 29 uncu maddesi kapsamında saklı tutulan haklarının kullanımına ilişkin belge,
             c) Batı Trakyalı Türklerden;
             1) Dört adet vesikalık fotoğraf,
             2) Kimlik belgesi sureti,
             3) Öğrenim belgesinin Türkçe tercümeli noter onaylı örneği,
             4) Emniyet makamlarından alınacak ikamet tezkeresi,
             5) Türklük belgesi,
             d) Yabancı uyruklu adaylardan;
             Mütekabiliyet esasları çerçevesinde uyruğundaki ülkesinden aldığı avcılık belgesi Türkiye’de geçerli olmayan veya ilk defa avcılık belgesi alacak olan yabancı uyruklu adaylardan;
             1) Dört adet vesikalık fotoğraf,
             2) Pasaportunun noter tasdikli Türkçe tercümesi,
             3 Türkiye’de ikamet iznine dair belge,
             4) Öğrenim belgesinin noter tasdikli Türkçe tercümesi,
             5) Sağlık raporu,
             istenir.
             Başvuruların Kabulü
             Madde 11 — Kursiyer adayları, bir dilekçe ve ekinde bu Yönetmeliğin 10 uncu maddesinde sayılan belgelerle birlikte, kursun açılacağı yerin il müdürlüğü, mühendislik, merkez müdürlüğüne ve başkanlığa veya özel avcı eğitimi kursuna başvuruda bulunur. Dilekçe ve ekleri, ilgili birimler tarafından incelendikten sonra evrakı tamamlanmış olan adayların kayıtları yapılır.
             Kursa Devam
             Madde 12 — Kurslara devam zorunludur. Kurs süresinin beşte biri kadar devamsızlık gösterenlerin kaydı silinir. Her ders için yoklama yapılması zorunludur. Derslerin bir bölü ikisine devam etmeyenlere devamsızlık işlemi yapılır.
             Disiplin
             Madde 13 — Kursa geç kalmayı alışkanlık haline getiren, eğitim ve öğretimi aksatan, kursun normal düzenini bozan kursiyerler yazılı olarak ikaz edilir. Yapılan ikazlara rağmen bu tutum ve davranışlarında ısrar edenlerin kayıtları silinir. Kurstan herhangi bir sebepten dolayı ayrılanların veya kaydı silinenlerin evrakı istekleri halinde iade edilir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Kurslarda Eğitim, Öğretim ve Programlar
             Kurslarda Eğitim-Öğretim
             Madde 14 — Kurslarda eğitim-öğretim, teorik ve uygulamalı olarak iki bölümde yapılır. Teorik dersler tamamlandıktan sonra uygulamalı eğitime başlanır.
             Kurs Programları
             Madde 15 — Kurslarla ilgili eğitim programları Genel Müdürlük ile Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü konu uzmanları tarafından birlikte hazırlanır. Millî Eğitim Bakanlığının onayından sonra uygulamaya konulur.
             Programda Değişiklik ve Uyarlama
             Madde 16 — Program süresi, konusu ve dersler üzerindeki değişiklikler veya uyarlamalar Genel Müdürlük tarafından Millî Eğitim Bakanlığına önerilir. Öneri üzerinde değerlendirme yapıldıktan sonra gerekli onay alınarak, değişiklik veya uyarlama gerçekleştirilir.
             Haftalık Ders Saati
             Madde 17 — Haftalık kurs programı merkezin şartları, imkanları, kursiyerlerin katılım durumları ve benzeri hususlar dikkate alınmak suretiyle haftada en az onbeş en fazla yirmi saat olmak üzere hazırlanır ve uygulanır. Zorunlu hallerde mülki amirliklerin onayı alınmak suretiyle haftalık ders saatlerinde değişiklik yapılabilir.
             Çalışma Saatleri
             Madde 18 — Kurslar, kursiyerlerin talep ve ihtiyacına, çevre şartları, imkanlar ve kursa katılacakların özelliklerine göre cumartesi ve pazar günleri de dahil olmak üzere günün yedi ile yirmidört saatleri arasında düzenlenir.
             Ders Saati Süresi
             Madde 19 — Bir ders saati süresi kırk, iki ders saati arasındaki dinlenme süresi on dakikadır. Teorik derslerin uygulamalı konuları iki ders saati birleştirilerek blok ders halinde yapılabilir. Atış eğitimi dersinin üç saati birleştirilerek blok ders halinde yapılabilir.
             Ders Notları
             Madde 20 — Derslerde kurs programına uygun olarak hazırlanan yayınlar kullanılır. Yayınların basımı ve satış işlemleri, il müdürlüklerine bağlı döner sermaye saymanlıkları tarafından yürütülür.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Uzman ve Usta Öğreticiler, Nitelikleri ve Görevlendirilmeler
             Uzman ve Usta Öğreticilerde Aranacak Şartlar
             Madde 21 — Kursta eğitici olarak görev yapacak uzman ve usta öğreticiler;
             a) Yörede konuyla ilgili üniversite öğretim elemanları,
             b) Millî Eğitim Bakanlığına bağlı okul ve kurumlarda görev yapıp, avcı eğitimi programındaki derslere uygun branş öğretmenleri ve diğer personel,
             c) İl müdürlüğü personelinden konularında uzman olanlar,
             d) Ekoloji dersi için, üniversitelerin orman ve ziraat fakülteleri ile üniversitelerin biyoloji bölümünü bitirenler,
             e) İlk yardım derslerine üniversitelerin tıp, diş hekimliği, eczacılık fakültesi mezunu olanlar, bulunmadığı takdirde ilkyardım dersi verme konusunda yetki belgesi sahibi olanlar,
             f) Mevzuat dersi için, üniversitelerin hukuk fakültesi mezunları ve Genel Müdürlükten izin alınmak kaydıyla av ve yaban hayatı konusunda çalışan teknik elemanlar,
             g) Av ve yaban hayatı ile ilgili faaliyette bulunan dernek ve gönüllü kuruluşların üyeleri, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğüne bağlı lisanslı atıcılar ile resmî ve serbest olarak çalışıp, kurs programındaki derslere uygun branşlarda öğreticilik yapabileceklerini belgelendiren en az lise mezunu kişiler,
             arasından seçilir.
             Kurs ve Ders Ücretleri
             Madde 22 — Kursa katılacak kursiyerler, kurs katılım payı olarak kursun açıldığı il müdürlüğünün döner sermaye hesabına elli Yeni Türk Lirası veya elli milyon Türk Lirası yatırmak zorundadır. Bu katılım payı her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl için 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında arttırılarak uygulanır. Kursta görev alacak uzman ve usta öğreticilerin ders ücretleri, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 176 ncı maddesi çerçevesinde ödenir. Ödemeler yürürlükteki mevzuat çerçevesinde, il müdürlükleri bünyesinde bulunan döner sermaye saymanlıklarınca, döner sermaye bütçesinin ilgili faslından yapılır.
             625 sayılı Kanun kapsamında açılan kurslar hariç, yaygın eğitim kapsamında ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına bağlı yerlerde ve halk eğitim merkezleri ile mesleki eğitim merkezlerinde düzenlenecek kurslarda görevlendirilecek uzman ve usta öğreticilerin ücretle okutacakları ders saatlerinin sayısı, aranacak nitelikler ve diğer hususlara ilişkin usul ve esaslar, 657 sayılı Kanunun 89 uncu maddesi çerçevesinde belirlenir.
             Kurs ve Usta Öğreticilerin Giderleri
             Madde 23 — Kurslarda il ve ilçe dışından görevlendirilecek uzman ve usta öğreticilere, kursa katıldıkları süreler dikkate alınarak yapılacak yolluk ve yevmiye giderleri, 6245 sayılı Harcırah Kanunu ile yılı Bütçe Kanununa ekli H cetveli hükümleri çerçevesinde yapılır ve bu ödemeler Bakanlıkça karşılanır.
             Kurslarda Kullanılacak Araç Gereçler
             Madde 24 — Avcı eğitim kurslarında; slayt makinesi veya projeksiyon cihazı, yazı tahtası, VCD veya DVD oynatıcı, televizyon, pusula ve harita ile ihtiyaç duyulacak diğer araç ve gereçler hazır bulundurulur. Eğitim ortamı merkezler tarafından sağlanır. Merkezlerde bulunmayan araç ve gereçler il müdürlükleri ile diğer kurum ve kuruluşlardan temin edilir. Kurslarda ihtiyaç duyulacak avcılıkla ilgili kitap, broşür ve benzeri eğitim materyali ise il müdürlüğünce sağlanır.
ALTINCI BÖLÜM
Kursların Denetimi, Kayıtların Tutulması ve Yeterlilik Sınavı
             Kursların Denetimi
             Madde 25 — Kursların denetimi, kurs faaliyetlerinin izlenmesi ve değerlendirilmesi merkezde Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü ve Genel Müdürlükçe, taşrada ise İl ve İlçe Millî Eğitim müdürlükleri, başkanlık ve merkez müdürlüklerince müştereken yapılır.
             Kayıtların Tutulması
             Madde 26 — Kursa ve kursiyerlere ait tutulması gereken defterler ile bütün kayıtların kütüğe işlenmesi, başvuruların ve kursa ait belgelerin saklanması işleri başkanlık veya merkez tarafından yapılır.
             Yeterlilik Sınavı   
             Madde 27 — Kurs sonunda kursiyerlerin başarısını tespit etmek üzere sınav yapılır. Sınavlarda başarı gösterenlere örneği ekli (Ek-1) Avcı Eğitimi Kurs Bitirme Belgesi verilir.
             Sınavlar merkez müdürünün başkanlığında, şube müdürü, mühendis ve kursta görev yapan en az iki uzman ve usta öğreticiden oluşan komisyon tarafından gerçekleştirilir.
             Başarı Değerlendirmesi
             Madde 28 — Başarı değerlendirmesi yüz tam puan üzerinden ve tüm dersleri içerecek şekilde çoktan seçmeli test usulü ile yapılır. Yanlış cevaplar doğruları etkilemez. En az atmış puan alan başarılı sayılır. Uygulama sınavı için gerekli eğitim ortamı merkez müdürlüğü, mühendislik ve il müdürlüğü tarafından sağlanır.
             Belgenin Hazırlanması
             Madde 29 — Belge düzenlenirken, başkanlık veya merkez tarafından belgedeki bütün bilgiler tam, okunaklı, silinti ve kazıntı yapılmadan siyah mürekkeple veya bilgisayarla yazılır, kütüğe işleniş sırasına göre sıra numarası verildikten sonra il müdürü ve başkanlık veya merkez müdürü tarafından imzalanır. Soğuk damgası yapılır. Kursiyerlere imza karşılığı teslim edilir.
             Sınav Hakkı
             Madde 30 — Sınavlarda başarısız olan kursiyerlere, kurslara devam etmeksizin tamamlanan kurslar sonrası üç defa sınava girme hakkı verilir.
YEDİNCİ BÖLÜM
Avcılık Belgelerinin Verilmesi
             Avcılık Belgesi Başvurusunda Bulunan Yerli Avcılardan İstenen Belgeler
             Madde 31 — Avcı eğitimi kurslarına katılarak başarılı olan Türkiye Cumhuriyeti uyruklulara avcılık belgesi verilmesinde;
             a) Avcı Eğitim Kursu Bitirme belgesinin aslı,
             b) Üç adet vesikalık fotoğraf,
             c) Muhtarlıktan alınan ikametgah belgesi,
             d) Nüfus cüzdan fotokopisi,
             e) 2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanunu hükümleri çerçevesinde avcılık belgesi harcının yatırıldığına dair makbuzun aslı,
             f) Sabıka kaydı olmadığına dair belge,
             g) Süresi geçmemiş av tezkeresi veya yivsiz tüfek ruhsatnamesi ibraz edenler hariç sağlık raporu,
             istenir.
             Yerli Avcılara Avcılık Belgesi Verme Yetkisi ve Belge Düzenlenmesi
             Madde 32 — Avcılık belgesi, 31 inci maddede belirtilen belgelerle başvuran yerli avcılara, il müdürlüklerince verilir.
             Avcılık belgesinin şekli ve ebadı Bakanlıkça belirlenir. Belgedeki bütün bilgiler tam, okunaklı, silinti ve kazıntı yapılmadan siyah mürekkeple veya bilgisayarla yazılır, fotoğraf yapıştırılır, kütüğe işleniş sırasına göre, sıra numarası verildikten sonra şube müdürünce parafe edilir, il müdürü tarafından mühürlenerek imzalanır ve belge sahibine imza karşılığı teslim edilir. Avcılık belgesi verilirken, 492 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde yatırılan harç makbuzunun ibrazı zorunludur.
             Türkiye’de İkamet Eden Yabancı Uyruklulara Yabancı Avcılık Belgesi Verilmesi
             Madde 33 — Türkiye’de ikamet eden ve avcı eğitimi kursu bitirme belgesi almış olan;
             a) 403 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 29 uncu maddesi kapsamında saklı tutulan haklarının kullanımına ilişkin belge sahibi kişilere,
             b) Türklük belgesi sahibi Batı Trakyalı Türklere,
             c) 5683 sayılı Yabancıların Türkiye’de İkamet ve Seyahatleri Hakkında Kanunun 3 üncü maddesi kapsamında emniyet makamlarınca ikamet tezkeresi verilen yabancı uyruklulara ve uluslar arası kuruluş temsilciliklerinde görevli kişilere,
             d) 5683 sayılı Kanunun 28 inci maddesinin birinci fıkrası kapsamında olan diğer devletlerin Türkiye’deki diplomatik temsilciliklerindeki birinci sınıf diplomatik kimlik sahibi büyükelçileri ile birinci sınıf diplomatik kimlik sahibi büyükelçilik görevlilerine ve birinci sınıf diplomatik kimlik hamili başkonsoloslar ile birinci sınıf diplomatik kimlik sahibi konsolosluk görevlilerine,
             e) Uluslar arası kuruluş temsilciliklerindeki birinci sınıf diplomatik kimlik belgesi sahibi görevlilere,
             4915 sayılı Kanun ve bu Kanun çerçevesinde yayımlanan yönetmelik hükümleri çerçevesinde Genel Müdürlükçe yabancı avcılık belgesi verilir.
             Tutulması Gereken Defter ve Cetveller
             Madde 34 — Avcılık belgelerine ilişkin kayıt ve dosyalar şube müdürlüklerince, yabancı avcılık belgeleri ile ilgili kayıt ve dosyalar Genel Müdürlükçe saklanır. Avcılık belgesi kayıt defteri (Ek-2) örneğine uygun olarak bastırılır. Avcılara verilen belgeler, veriliş tarihi itibari ile seri numarasına göre sıralanacak şekilde işlenir.
             Açıklamalar kısmına, avcının varsa 4915 sayılı Kanun çerçevesinde işlemiş olduğu suçlar yazılır.
             Avcılık belgesi kayıt defterindeki bilgileri içeren cetvel, il müdürlüklerince her ayın başında Genel Müdürlüğe gönderilir.
SEKİZİNCİ BÖLÜM
Avcılık Belgesinin İptali ve Vize Edilmesi
             Avcılık Belgesinin İptali
             Madde 35 — 4915 sayılı Kanunda belirtilen hükümler çerçevesinde suç işleyenlerin avcılık belgesi, belgeyi veren makam tarafından iptal edilir. Avcılık belgesi iptal edilen yerli avcılar il müdürlüğü tarafından beş iş günü içinde Genel Müdürlüğe bildirilir.
             Avcılık Belgelerinin Vize Edilmesi, Kaybolması ve/veya Yıpranması
             Madde 36 — Avcılık belgeleri 492 sayılı Kanun çerçevesinde her yıl belirlenen harcın yatırılması ve makbuzun ibraz edilmesi şartıyla il müdürlüklerince vize edilir. Vize harçları 492 sayılı Kanun gereğince Ocak ayı içerisinde vergi dairelerine ödenir.
             Avcılık belgelerinin vize yerlerinin dolması, kullanılamayacak halde yıpranması veya kaybolması durumunda, belge sahibince bir dilekçe ile iki adet fotoğraf ve o yıla ait avlanma harcının yatırıldığına dair makbuz karşılığında, avcılık belgesi yenisiyle değiştirilir. Eski belge il müdürlüğünce teslim alınarak imha edilir. Belgenin yenilendiği yıla ait harcın ödenmiş olması halinde yeniden düzenlenecek belge için harç ödenmez.
DOKUZUNCU BÖLÜM
Çeşitli Hükümler
             Kurs Açma Yerleri
             Madde 37 — Kurslar halk eğitim merkezlerinin yanı sıra ihtiyaç halinde mesleki eğitim merkezlerinde de açılabilir.
             Güvenlik Tedbirleri
             Madde 38 — Kurslarda iş kazalarına yangın ve diğer tehlikelere karşı ilk yardım ve güvenlik tedbirleri başkanlık veya merkez müdürü tarafından alınır ve sürekli uygulanması sağlanır.
             Kurs Bitirme Belgesinin Kaybolması ve Yıpranması
             Madde 39 — Avcı eğitimi kursu bitirme belgesinin kaybedilmesi ve yıpranması durumunda dilekçe ile müracaat eden belge sahibine avcı eğitimini bitirdiğine dair kursiyerin belge aldığı yerin başkanlığı veya merkez müdürlüğü tarafından belge verilir.
             Daha Önce Alınan Avcı Eğitimi Belgeleri
             Madde 40 — Mülga Orman Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında 1/5/2000 tarihinde imzalanan işbirliği protokolü gereğince yapılan kurslarda alınan avcı eğitim kursu bitirme belgesi sahiplerinin hakları saklıdır.
             Hüküm Bulunmayan Haller
             Madde 41 — Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu, 6245 sayılı Harcırah Kanunu, 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu, 2521 sayılı Avda ve Sporda Kullanılan Tüfekler, Nişan Tabancaları ve Av Bıçaklarının Yapımı Alım Satımı ve Bulundurulmasına Dair Kanun ve 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun hükümleri geçerlidir.
             Avcı Eğitiminde Karşılaşılan Güçlüklerin Giderilmesi
             Madde 42 — Bu Yönetmelik çerçevesinde yürütülen kursların yıllık değerlendirmesini yapmak, uygulamada karşılaşılan ve/veya karşılaşılacak güçlüklerin giderilmesi için, görüş alış verişinde bulunmak amacıyla Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğünün başkanlığında, her iki bakanlığın belirleyeceği uzmanların katılımı ile her yıl Kasım ayının son haftası içerisinde değerlendirme toplantısı yapılır. Alınan kararlar uygulamaya konulur.
ONUNCU BÖLÜM
Son Hükümler
             Yürürlük
             Madde 43 — Bu Yönetmelik 1/4/2005 tarihinde yürürlüğe girer.
             Yürütme
             Madde 44 — Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Orman Bakanı yürütür.

EK-1

                                                                    
                  TC                                                                                 TC
           MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI                                                                             ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI                   Çıraklık ve Yaygın Eğitim                                                                                                                                                           Doğa Koruma ve Milli Parklar
                 Genel Müdürlüğü                                                                                                 Genel Müdürlüğü

AVCI EĞİTİMİ KURS BİTİRME BELGESİ

   Adı Soyadı      : .....................................
   Baba Adı      : .....................................
   Anne Adı      : .....................................
   Doğum Yeri ve Yılı   : .....................................
   İkametgah Adresi   : .....................................
   Nüfus Cüzdanı No   : .....................................                               Belge No      : ......................   TC Kimlik No      : .....................................                                       Belge Tarihi   : ......................


                       Yukarıda açık kimliği yazılı ................ oğlu / kızı, ........................................................... Halk Eğitim Merkezi ile  ............................ İl Çevre ve Orman Müdürlüğü işbirliğinde  ..../..../........ , ...../...../........tarihleri arasında düzenlenen Avcı Eğitimi Kursunu başarı ile bitirdiği için iş bu belge verilmiştir.
   ...................  Halk Eğitimi Merkezi Müdürü                     ........................ İl Çevre ve Orman Müdürü
 

                                                                                                                       AVCILIK BELGESİ                                                                                                             ( EK-2)

AVCILIK BELGESİNİN   BELGE SAHİBİNİN   NÜFUSA KAYITLI OLDUĞU
Sıra No   Belge No   Kayıt Tarihi   TC Kimlik No   Uyruğu   Adı Soyadı   Baba Adı   Ana Adı   Doğum Yeri/Tarihi   İl   İlçe   Mah/Köy
(1)   (2)   (3)   (4)   (5)   (6)   (7)   (8)   (9)   (10)   (11)   (12)
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                                                                                                                         KAYIT DEFTERI                                                                                                                            ( EK-2)
  NÜFUS KAYIT BİLGİLERİ
HARÇ MAKBUZUNUN      
Cilt No   Aile No   Sıra No:   İkametgah/İş Adresi   Tarihi   Nosu   Tarihi   Nosu   FOTOĞRAF   AÇIKLAMALAR
(13)   (14)   (15)   (16)
(17)   (18)   (19)   (20)   (21)   
         

3 cm.   120 sıra noya aktarılmıştır.
…./…./2003
…./…./2004
…./…./2005
…./…./2006
…./…./2007
…./…./2008      …./…./2009
…./…./2010
…./…./2011
…./…./2012
…./…./2013
…./…./2014         
             145 sıra noya aktarılmıştır.                               

3 cm.                                 
                                           27 cm.
…./…./2004
…./…./2005
…./…./2006
…./…./2007
…./…./2008
…./…./2009      …./…./2010
…./…./2011
…./…./2012
…./…./2013
…./…./2014
…./…./2015         
            …./…../20..…
…./…../20..…
…./…../20..…
…./…../20..…
…./…../20..…
…./…../20..…      …./…../20..…
…./…../20..…
…./…../20..…
…./…../20..…
…./…../20..…
…./…../20..…         
            …./…../20..…
…./…../20..…
…./…../20..…
…./…../20..…
…./…../20..…
…./…../20..…      …./…../20..…
…./…../20..…
…./…../20..…
…./…../20..…
…./…../20..…
…./…../20..…         
            …./…../20..…
…./…../20..…
…./…../20..…
…./…../20..…
…./…../20..…
…./…../20..…      …./…../20..…
…./…../20..…
…./…../20..…
…./…../20..…
…./…../20..…
…./…../20..…         

                                 40 cm                                                               
« Son Düzenleme: 03 Haziran 2017, 06:38:58 Gönderen: İbrahim AYSU »
 

Beretta

  • Ziyaretçi
Bilgilendirme için teşekkürler, ellerinize sağlık..